Doradztwo oraz nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej / Oś. Królewskie w Rumi

Kartoszyno, 13.02.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT / ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  • Zadanie Inwestycyjne: Osiedle Mieszkaniowe w Rumi przy ul. Dębogórskiej - II Etap - Budynek B2
  • Zakres prac: Doradztwo, nadzór oraz przygotowanie zadania inwestycyjnego w zakresie spełnienia wymagań obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Łukasz Maciejewski

E-mail, telefon: maciejewskil@kbdom.pl, tel. 723-184-879

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Konkursie Ofert na realizację opisanych wyżej robót budowlanych.

Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 23.02.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 03.2017r. - 08.2017r.

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa 

Osoba do kontaktu: Łukasz Maciejewski

Forma złożonej oferty: kosztorys z wyszczególnieniem jednostkowych elementów robót

Załącznik: Specyfikacja Przedmiotu zamówienia. (Dokumentacja projektowa niezbędan do przygotowania oferty dostępna w biurze budowy Zamawiającego przy ul. Dębogórskiej 82, 84-230 Rumia).

                                                  

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: