Gdańsk / Osiedle mieszkaniowe Guderskiego

Kartoszyno, 20.01.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT / ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  • Zadanie Inwestycyjne: Osiedle mieszkaniowe Guderskiego
  • Przedmiot dostawy / Zakres prac: Usługa ochrony

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Marek Jankowski

E-mail, telefon: jankowskim@kbdom.pl, 503-184-814

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Konkursie Ofert na realizację opisanych wyżej dostaw materiałów (urządzeń) / usług (robót budowlanych)*). Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej dostaw materiałów (urządzeń) / usług (robót budowlanych)*) zgodnie ze specyfikacją techniczną / dokumentacją techniczną*), zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 03.02.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 01.04.2017

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa 

Osoba do kontaktu: Marek Jankowski

Forma złożonej oferty: ryczałtowa

Załącznik: Specyfikacja techniczna

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: