Kompleksowe dostarczenie oraz wykonanie okładzin ceramicznych w częściach wspólnych budynków A1, A2,C1,C2,B / Oś. Chabrowe Wzgórze ul.Zeusa w Kowalach

Kartoszyno, 03.02.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT / ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  • Zadanie Inwestycyjne: Osiedle Mieszkaniowe Chabrowe Wzgórze ul. Zeusa w Kowalach
  • Przedmiot dostawy / Zakres prac: Kompleksowe dostarczenie oraz wykonanie okładzin ceramicznych w częściach wspólnych budynkow A1, A2,C1,C2,B

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Marta Bielecka

E-mail, telefon: bieleckam@kbdom.pl, tel. 72-184-835

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w KPrzetargu nieograniczonym na realizację opisanych wyżej dostaw materiałów oraz usług (robót budowlanych). Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej dostaw materiałów oraz usług (robót budowlanych) zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 13.02.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 27.02.2017

Preferowany charakter oferty: obmiarowa 

Osoba do kontaktu: Marta Bielecka

Forma złożonej oferty: kosztorys

Załącznik (wskazać właściwy): Specyfikacja techniczna

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: