Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wraz kotłownią gazową na inwestycji NEPTUN II etap 2 w Ząbkach

Kartoszyno, 23.06.2017


INFORMACJA O PRZETARGU

 

Zadanie inwestycyjne: 
Budowa pięciu budynków (C5,C6,C7,C8,D3.4) z garażem podziemnym jako II etap na działkach nr ew. 9/14, 9/15, 10/7 z obrębu 0058 - 03-34 w Ząbkach. 
Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wraz z kotłownią gazową.

 

Zamawiający:
Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.
Małgorzata Zglejszewska-Szklarczyk
E: malgorzata.zglejszewska@kbdom.pl
M: 723 184 864


W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Przetargu Nieograniczonym na realizację opisanych wyżej robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.


Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej,  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

Prosimy o złożenie oferty do dnia:

 24.07.2017

Przewidywany termin realizacji prac:

 15.02.2018

Preferowany charakter oferty:

 ryczałtowa

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Zglejszewska-Szklarczyk,
E: malgorzata.zglejszewska@kbdom.pl
M: 723 184 864

Forma złożonej oferty:

 kosztorys

Załącznik:

 Dokumentacja techniczna dot.wskazanego zakresu robót

 
Podpisana oferta musi zawierać klauzulę o zachowaniu poufności następującej treści:
„Oferent zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje handlowe i technologiczne udostępnione przez Zamawiającego, w jakiejkolwiek formie, na jakichkolwiek nośnikach informacji, lub w jakikolwiek inny sposób.”

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa

lub na adres Jednostki Zamawiającej:

ul. Andersena 32, 05-091 Ząbki

 

Załączniki: