Kompleksowe wykonanie odwodnienia wykopu / Oś. Neptun Ząbki

Kartoszyno, 29.05.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

 

  • Zadanie Inwestycyjne: "Budowa pięciu budynków (C5, C6, C7,C8, D3.4.) z garażem podziemnym, dojściami do budynków, drogą pożarową, placem zabaw, zbiornikami szczelnymi na wodę deszczową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną jako II etap, na działkach nr ew. 9/14, 9/15, 10/7 z obrębu 03-34 w Ząbkach oraz budowę dwóch zjazdów z ulicy Andersena  na działce nr  9/13, 9/14 z obrębu 03-34 w Ząbkach w ramach zamierzenia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym zlokalizowanym pomiędzy ul. Powstańców i ul. Andersena w Ząbkach (na dz. nr ew. 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 10/7, 10/8, 10/9 z obrębu 03-34 (dawne działki 9/3, 9/4, 10/2 z obrębu 3-34) wraz ze zjazdami z ul. Powstańców i Andersena (na działkach nr ew. 14/2 i 9/13, 9/14  z obrębu 03-34).”
  • Przedmiot dostawy / Zakres prac: Kompleksowe wykonanie odwodnienia wykopu.

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Małgorzata Zglejszewska-Szklarczyk

E-mail:  zglejszewskam@kbdom.pl

Telefon:  723-184-864

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Konkursie Ofert na realizację opisanych wyżej usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej usług (robót budowlanych) zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 31.05.2017r

Przewidywany termin realizacji prac: rozpoczęcie 09.06.2017r

Preferowany charakter oferty: kosztorys

Osoba do kontaktu: Dział GW: Małgorzta Zglejszewska-Szklarczyk

Forma złożonej oferty: kosztorys

Załącznik: Specyfikacja przedmiotu zamowienia.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: