Kompleksowe wykonanie posadzki w garażu podziemnym wraz z odwodnieniem liniowym w budynku nr 8 na osiedlu Tęczowy Las II w Bartągu k. Olsztyna

Kartoszyno, 10.10.2017


INFORMACJA O PRZETARGU

 

Zadanie inwestycyjne: 
Kompleksowe wykonanie posadzki w garażu podziemnym wraz z odwodnieniem liniowym.

 

Zamawiający:
Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.
Marcin Gajdowski
E: marcin.gajdowski@kbdom.pl
M: 503-184-808


W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Przetargu Nieograniczonym na realizację opisanych wyżej usług/robót budowlanych.

Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej usług/robót budowlanych zgodnie , zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.Prosimy o złożenie oferty do dnia:

24.10.2017

Przewidywany termin realizacji prac:

20.11.2017

Preferowany charakter oferty:

ryczałtowa

Osoba do kontaktu:

Marcin Gajdowski
E: marcin.gajdowski@kbdom.pl
M: 503-184-808

Forma złożonej oferty:

kosztorys

Załącznik:

specyfikacja techniczna

 
Podpisana oferta musi zawierać klauzulę o zachowaniu poufności następującej treści:

„Oferent zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje handlowe i technologiczne udostępnione przez Zamawiającego, w jakiejkolwiek formie, na jakichkolwiek nośnikach informacji, lub w jakikolwiek inny sposób.”


Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa

lub na adres Jednostki Zamawiającej:
ul.Tęczowy Las, 10-687 Bartąg

lub na adres e-mail osoby do kontaktu, podany powyżej.

 

Załączniki:

Link do dokumentacji