Kompleksowe wykonanie robót drogowych / Oś. Tęczowy Las w Bartągu k.Olsztyna

Kartoszyno, 06.04.2017

 

INFORMACJA O PRZETARGU

 

  • Zadanie Inwestycyjne: Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i miejscami postojowymi w terenie OTL II budynek 8 w Bartągu k.Olsztyna
  • Zakres prac: Kompleksowe wkonanie robót drogowych przy budynku nr 8 oraz drogi gminnej lokalnej na oś.Tęczowy Las II budynek 8 w bartągu k.Olsztyna

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Marcin Gajdowski

E-mail, telefon: gajdowskim@kbdom.pl, tel. 503-184-808

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Przetargu Nieograniczonym  na realizację opisanych wyżej dostaw materiałów (urządzeń) oraz usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 24.04.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 05-09.2017r.

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa 

Osoba do kontaktu: Marcin Gajdowski

Forma złożonej oferty: kosztorys

Załącznik: Specyfikacja Przedmiotu zamówienia. (Dokumentacja projektowa niezbędan do przygotowania oferty dostępna w biurze budowy Zamawiającego).

                                                  

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,