Kompleksowe wykonanie szaty roślinnej przy budynku B2 / Oś.Królewskie w Rumi

Kartoszyno, 09.02.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

  • Zadanie Inwestycyjne: Osiedle Mieszkaniowe Królewskie w Rumi
  • Przedmiot dostawy / Zakres prac: Kompleksowe wykonanie szaty roślinnej w zakresie dotyczącym przygotowania gleby, wykonania trawników, sadzenia roślin oraz urządzanie ogródków przydomowych w ramach zagospodarowania terenu wokół budynku B2

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Łukasz Maciejewski

E-mail, telefon: maciejewskil@kbdom.pl, tel. 723-184-879

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Konkursie Ofert na realizację opisanych wyżej usług (robót budowlanych).

Oferta na realizację wyżej opisanych robót budowlanych musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej  usług (robót budowlanych) zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 02.03.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 05.2017 - 07.2017

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa

Osoba do kontaktu: Łukasz Maciejewski

Forma złożonej oferty: kosztorys z wyszczególnieniem jednowstkowych elementów robót

Załącznik: Specyfikacja przedmiotu zamówienia.  Dokumentacja Projektowa niezbędna do przygotowania ofery dostępna w biurze budowy Zamawiającego przy ul. Dębogórskiej 82, 84-230 Rumia.                                                                                                                                       

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: