Kompleksowe wykonanie zabudów meblowych szachtów oraz skrzynek na listy / oś. Królewskie w Rumi

Kartoszyno, 09.02.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT / ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  • Zadanie Inwestycyjne: Osiedle Mieszkaniowe Królewskie w Rumi
  • Przedmiot dostawy / Zakres prac: Kompleksowe wykonanie zabudów meblowych szachtów oraz skrzynek na listy 

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Paweł Pęski

E-mail, telefon: peskip@kbdom.pl, tel. 723-184-838

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Konkursie Ofert na realizację opisanych wyżej usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej usług (robót budowlanych) zgodnie ze specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 17.02.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 05.2017

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa 

Osoba do kontaktu: Paweł Pęski

Forma złożonej oferty: kosztorys z wyszczególnieniem jednostkowych elementów robót

Załącznik: Specyfikacja techniczna. Potrzebna dokumentacja dostępna w biurze budowy Zamawiającego pzy ul. Dębogórskiej 82  w Rumi lub w formie elektronicznej pod wskazany powyżej adres e-mail.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: