Władze spółki

Rada Nadzorcza

 

Agnieszka Bernabiuk – Perkowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2008 r. do 2009 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego w spółce Europejskie Centrum Consultingu Sp. z o.o. W latach 2009 r. – 2015 r. Dyrektor Działu Prawnego i Ofertowania w Mott MacDonald Polska Spółka z o.o. (spółka z brytyjskiej grupy Mott MacDonald) Od 2015 r. do 2016 r. Dyrektor ds. Obsługi Prawnej i Kontraktów w Thales Polska Sp. z o.o. (spółka z francuskiej grupy Thales). Od 2017 r. Dyrektor Biura Prawnego w Polnord S.A. Od kwietnia 2017r. członek Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom SA, od lipca 2017 r. członek Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o o.

Wykładowca przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, budowlanego procesu inwestycyjne prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz procedur przetargowych obowiązujących beneficjentów środków unijnych.

Pani Agnieszka Bernabiuk – Perkowska złożyła oświadczenie o niezależności – kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 

Karol Banaś

Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach z różnych branż, m.in. w Xcity Investment, GK Fenix Group, Glazura Królewska S.A. w zakresie tworzenia narzędzi i rozwiązań finansowych oraz wprowadzania systemów kontrolingowych. Pan Karol Banaś ma doświadczenie w przeprowadzaniu projektów restrukturyzacyjnych.
Obecnie zatrudniony jest w Polnord SA na stanowisku Dyrektora Biura Księgowo-Kontrolingowego oraz działu IT.

 

Jarosław Kołcun

Pan Jarosław Kołcun posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym, w dziedzinie zarządzania i kontrolingu oraz procesach restrukturyzacyjnych. Od 2011 roku Pan Jarosław Kołcun zatrudniony jest w Bankowym Towarzystwie Kapitałowym SA, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach poprzednich Pan Jarosław Kołcun był zatrudniony m.in. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Departamencie Domów Maklerskich oraz w spółkach zależnych PKO Bank Polski SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Kołcun:

- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, 

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS

 

Maciej Szulc

Absolwent kierunku finanse i bankowość. Uczestnik szeregu szkoleń m.in. z dziedziny analizy finansowej, księgowości PSR i MSR/MSSF, KSH, budowania strategii przedsiębiorstw oraz controllingu.

W latach 2000-2014 pracownik oraz kierownik działów finansowych, analiz i strategii oraz komórek controllingowych m. in. w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” oraz Inteligo Financial Services SA. Od roku 2015 zatrudniony na stanowisku eksperta, a od roku 2016  menedżera zespołu Korporacyjnego Kontrolingu Strategicznego w Departamencie Rozwoju Korporacji PKO Banku Polskiego SA. Jednocześnie od 2015 roku w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA pełni funkcję zarządzającego NEPTUN – fundusz inwestycyjnych zamknięty aktywów niepublicznych. Były członek rady nadzorczej PKO BP Faktoring SA (obecnie PKO Faktoring SA) z siedzibą w Warszawie, aktualnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Inter-Risk Ukraina spółka z dodatkową odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie oraz Członek Rady Nadzorczej Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym w obszarach wyceny przedsiębiorstw, oceny rentowności inwestycji, budowy modeli finansowych, budżetowania, planowania i controllingu kosztów. Autor szeregu biznesplanów i studiów wykonalności dla podmiotów z branż: sport, turystyka i wypoczynek, przemysł wydobywczy, transport lotniczy, budownictwo, telekomunikacja, medycyna i inne.

 

Dorota Zdrojewska

Uzyskała tytuł MBA, w WUT Business School, prowadzonej przez London Business School (Londyn), HEC School of Management (Paryż), Norwegian School of Economics & Business Administration (Bergen) i Politechnikę Warszawską oraz tutuł magistra na Politechnice Warszawskiej. Posiada 18 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych w obszarze finansów. Pracowała zarówno w międzynarodowej korporacji finansowej jak również w spółkach polskich, w podmiotach sektora prywatnego oraz publicznego w tym Skarbu Państwa. Wsród tych podmiotów były spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Nowojorskiej NYSE. Posiada doświadczenie w sektorze: finansowym, nieruchomości, medialnym, motoryzacyjnym i edukacji. Między innymi pracowała w jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych Amplico Life S.A. obecnie Metlife S.A. (1995-2008), gdzie od 1998 pełniła funkcję Dyrektora ds. Analiz i Raportów, a od 2001 Szefa Pionu Finansowego, będąc odpowiedzialną za całokształt działań pionu finansowego. Była również Dyrektorem Biura Finansów i Kontrolingu w Polnord S.A. w 2016 r.
Od lat związana z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, gdzie od 2014 do 2016 roku pełniła funkcję Doradcy Dyrektora Generalnego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi współtworząc plan restrukturyzacji operacyjnej dla organizacji liczącej niemal 600 osób.