Władze spółki

Rada Nadzorcza

 

Agnieszka Bernabiuk – Perkowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2008 r. do 2009 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego w spółce Europejskie Centrum Consultingu Sp. z o.o. W latach 2009 r. – 2015 r. Dyrektor Działu Prawnego i Ofertowania w Mott MacDonald Polska Spółka z o.o. (spółka z brytyjskiej grupy Mott MacDonald) Od 2015 r. do 2016 r. Dyrektor ds. Obsługi Prawnej i Kontraktów w Thales Polska Sp. z o.o. (spółka z francuskiej grupy Thales). Od 2017 r. Dyrektor Biura Prawnego w Polnord S.A. Od kwietnia 2017r. członek Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom SA, od lipca 2017 r. członek Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o o.

Wykładowca przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, budowlanego procesu inwestycyjne prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz procedur przetargowych obowiązujących beneficjentów środków unijnych.

Pani Agnieszka Bernabiuk – Perkowska złożyła oświadczenie o niezależności – kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 

Karol Banaś

Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach z różnych branż, m.in. w Xcity Investment, GK Fenix Group, Glazura Królewska S.A. w zakresie tworzenia narzędzi i rozwiązań finansowych oraz wprowadzania systemów kontrolingowych. Pan Karol Banaś ma doświadczenie w przeprowadzaniu projektów restrukturyzacyjnych.
Obecnie zatrudniony jest w Polnord SA na stanowisku Dyrektora Biura Księgowo-Kontrolingowego oraz działu IT.

 

Jarosław Kołcun

Pan Jarosław Kołcun posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym, w dziedzinie zarządzania i kontrolingu oraz procesach restrukturyzacyjnych. Od 2011 roku Pan Jarosław Kołcun zatrudniony jest w Bankowym Towarzystwie Kapitałowym SA, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach poprzednich Pan Jarosław Kołcun był zatrudniony m.in. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Departamencie Domów Maklerskich oraz w spółkach zależnych PKO Bank Polski SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Kołcun:

- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, 

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS

 

Maciej Szulc

Absolwent kierunku finanse i bankowość. Uczestnik szeregu szkoleń m.in. z dziedziny analizy finansowej, księgowości PSR i MSR/MSSF, KSH, budowania strategii przedsiębiorstw oraz controllingu.

W latach 2000-2014 pracownik oraz kierownik działów finansowych, analiz i strategii oraz komórek controllingowych m. in. w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” oraz Inteligo Financial Services SA. Od roku 2015 zatrudniony na stanowisku eksperta, a od roku 2016  menedżera zespołu Korporacyjnego Kontrolingu Strategicznego w Departamencie Rozwoju Korporacji PKO Banku Polskiego SA. Jednocześnie od 2015 roku w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA pełni funkcję zarządzającego NEPTUN – fundusz inwestycyjnych zamknięty aktywów niepublicznych. Były członek rady nadzorczej PKO BP Faktoring SA (obecnie PKO Faktoring SA) z siedzibą w Warszawie, aktualnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Inter-Risk Ukraina spółka z dodatkową odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie oraz Członek Rady Nadzorczej Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym w obszarach wyceny przedsiębiorstw, oceny rentowności inwestycji, budowy modeli finansowych, budżetowania, planowania i controllingu kosztów. Autor szeregu biznesplanów i studiów wykonalności dla podmiotów z branż: sport, turystyka i wypoczynek, przemysł wydobywczy, transport lotniczy, budownictwo, telekomunikacja, medycyna i inne.

 

Rafał Kusy

Pan Rafał Kusy – jest Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie _tytuł doktora uzyskał w roku 2001 z zakresu inżynierii finansowej_ oraz MBA _Master of Business Administration_ na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Pan Rafał Kusy jest Adiunktem na Wydziale Bankowości i Finansów w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, był uczestnikiem programu ECESP _East Central European Scholarship Program_ na Uniwersytecie w Wisconsin – La Crosse _USA_ zarządzanym przez Georgetown University w Washington_.
W latach 1995-96 był pracownikiem Centralnego Biura Maklerskiego Banku Pekao SA, a następnie do roku 1999 zajmował się tworzeniem pierwszych giełdowych instrumentów pochodnych na Warszawskiej Giełdzie Towarowej SA.
Pan Rafał Kusy karierę zawodową w bankowości rozpoczął w Citibank Poland SA _później Citibank – Bank Handlowy_ w działach analizy i oceny ryzyka kredytowego, restrukturyzacji i windykacji _lata 1999-2002_.
W latach 2002-2004 Pan Rafał Kusy zatrudniony był w Banku BPH w dziale restrukturyzacji klientów korporacyjnych.
W kolejnych latach Pan Rafał Kusy był m.in. kierownikiem działu kontroli Finansowej w Przedsiębiorstwie Porty lotnicze, gdzie współtworzył strategię rozwoju tego podmiotu dla Ministerstwa Transportu zaś jako członek Zarządu FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. zdobywał dla tego podmiotu zewnętrzne finansowanie od Agencji Rozwoju Przemysłu.
Pan Rafał Kusy pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin Goleniów oraz Relaz Sp. o.o. Obecnie Pan Rafał Kusy świadczy usługi doradztwa finansowego _biznes plany, wyceny,
programy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych_ dla wybranych spółek konsultingowych, jak również prowadzi wykłady w ramach zewnętrznych i wewnętrznych szkoleń z zakresu finansów, controllingu i zarządzania ryzykiem. Jest też członkiem Zarządu dwóch spółek z sektora nowoczesnych technologii.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Kusy:
- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.