Raporty bieżące 2016

Zawarcie umowy na realizację wielorodzinnego projektu mieszkaniowego w charakterze generalnego wykonawcy

Raport bieżący nr 27/2016

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 22.12.2016 r. umowy (dalej: Umowa) ze spółką JHM Development S.A. z siedzibą w Skierniewicach na realizację przez KB DOM, w charakterze generalnego wykonawcy, inwestycji budowlanej obejmującej wykonanie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Żyrardowie. Termin zakończenia realizacji został ustalony na 30.09.2018 r. Z tytułu realizacji Umowy KB DOM przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone przez strony na kwotę 16 390 000,00 zł netto.

Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych, zaś maksymalny poziom kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi równowartość 10% wynagrodzenia umownego.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Przyjęcie strategii działalności Grupy Kapitałowej KB DOM na lata 2017 - 2022

Raport bieżący nr 26/2016

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom SA (dalej: KB DOM, Spółka) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęła uchwałę o przyjęciu i wdrożeniu do realizacji strategii działalności Grupy Kapitałowej KB DOM na lata 2017-2022 (dalej "Strategia").

Celem przyjętej strategii jest wzrost wartości Spółki przy jednoczesnym stworzeniu warunków do wypłacania dywidendy Akcjonariuszom. W tym celu, Zarząd zamierza skoncentrować działalność KB DOM na wzmocnieniu pozycji rynkowej w segmencie generalnego wykonawstwa oraz dynamicznej ekspansji w zakresie produkcji prefabrykatów żelbetowych.

Celem Strategii jest uzyskanie wzrostu przychodów do poziomu przewyższającego 200 mln zł rocznie oraz wzmocnienie rentowności.

W zakresie generalnego wykonawstwa celem Zarządu jest zdywersyfikowanie odbiorców usług świadczonych przez KB DOM i w rezultacie ograniczenie ryzyka działalności operacyjnej.

W ramach segmentu prefabrykacji, zgodnie z tendencjami na rynku budowlanym, KB DOM zamierza intensywnie zwiększać zdolności produkcyjne poprzez rozbudowę macierzystego zakładu w Kartoszynie oraz poprzez akwizycje na terenie Polski. Ponadto, wykorzystując położenie geograficzne zakładu w Kartoszynie KB DOM będzie zwiększać udział przychodów z eksportu. Zarząd będzie dążył do maksymalizacji wykorzystania naturalnych synergii pomiędzy segmentami generalnego wykonawstwa i prefabrykacji.

Celem Zarządu jest także rozpoczęcie wypłacania dywidendy począwszy od 2018 r. na poziomie docelowym nie niższym, niż 30% zysku netto.

Mając na uwadze zmiany w otoczeniu makroekonomicznym Zarząd dopuszcza możliwość aktualizacji Strategii w celu dostosowania jej do bieżących warunków działalności.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zawarcie umowy na roboty budowlane

Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 20.12.2016 r. umowy (dalej: Umowa) ze spółką Fabet-Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dalej: Wykonawca), w ramach której KB DOM zlecił wykonanie części prac budowlanych na realizowanym projekcie mieszkaniowym obejmującym budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Łodzi. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie szacowane przez strony na kwotę 9 562 878,00 zł netto. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych, zaś maksymalny poziom kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi równowartość 15% wynagrodzenia umownego.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Decyzja w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 24/2016

18.10.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2012 z dnia 05.09.2012 r., nr 12/2014 z dnia 05.05.2014 r. oraz nr 6/2015 z dnia 14.04.2015 r., informuje, iż w dniu 18.10.2016r powziął od pełnomocnika procesowego informację o oddaleniu przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej, złożonej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 6/2015. Wyrok kasacyjny potwierdza nieważność dwóch uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2012 r. tj.: uchwały nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 23/2016

10.10.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 10.10.2016 r. powołała, z dniem 10 października 2016 r. do składu Zarządu KB DOM na okres 3-letniej kadencji Pana Marcina Raszkę, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowy Prezes Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności KB DOM oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marcin Raszka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys Pana Marcina Raszki został przedstawiony w załączniku.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zawarcie znaczącej umowy na realizację wielorodzinnego projektu mieszkaniowego

Raport bieżący nr 22/2016

05.10.2016 

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż uzyskał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) informację o zawarciu w dniu 05.10.2016 r. umowy ze spółką Budomal Estate sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi na realizację przez KB DOM stanu surowego otwartego inwestycji obejmującej budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami zlokalizowanych w Łodzi (dalej: Umowa).

 

Termin zakończenia realizacji został ustalony na 31 lipca 2017 r. Z tytułu realizacji Umowy, KB DOM otrzyma wynagrodzenie w wysokości 12.585.000 zł netto.

 

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 20% wartości wynagrodzenia. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

Dagmara Gorzelana-Królikowska - p.o. Prezesa Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zawarcie umowy na realizację wielorodzinnego projektu mieszkaniowego

Raport bieżący nr 21/2016

22.09.2016 

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016, informuje, iż uzyskał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) informację o zawarciu w dniu 22.09.2016 r. umowy ze spółką Polnord Olsztyn Tęczowy Las sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na realizację przez KB DOM, w charakterze generalnego wykonawcy, wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bartągu koło Olsztyna (dalej: Umowa).

 

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 87 lokali mieszkalnych wraz z halą garażową. Termin zakończenia realizacji został ustalony na 28.02.2018 r. Z tytułu realizacji Umowy, KB DOM otrzyma wynagrodzenie w wysokości 16.299.000 zł netto.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 10% wartości kontraktu netto. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

Dagmara Gorzelana-Królikowska - p.o. Prezesa Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Podpisanie aneksów do umów na realizację projektów mieszkaniowych

Raport bieżący nr 20/2016

08.09.2016 

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2015, 27/2015, 29/2015 oraz 30/2015, informuje, iż w dniu 08.09.2016 r. otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej KB Dom) informację o zawarciu przez KB Dom aneksów zmieniających umowy podpisane ze spółkami z Grupy Kapitałowej Polnord na realizację inwestycji budowlanych w Gdyni, Gdańsku, Warszawie oraz Ząbkach.

Zgodnie z warunkami aneksów zmianie, ze skutkiem od dnia 01.09.2016 r., uległa formuła realizacji wymienionych umów z inwestora zastępczego na generalnego wykonawcę oraz, w związku z ograniczeniem obowiązków umownych, zmniejszeniu uległo wynagrodzenie należne KB Dom z tytułu usług świadczonych w ramach pełnienia funkcji inwestora zastępczego o łączną kwotę 1.032.129,03 zł netto przy zachowaniu niezmienionej wysokości wynagrodzenia za roboty budowlano-montażowe.

 

Dagmara Gorzelana-Królikowska - p.o. Prezesa Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Powzięcie informacji o wyborze KB DOM na Generalnego Wykonawcę inwestycji mieszkaniowej

Raport bieżący nr 19/2016

01.09.2016 

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 01.09.2016 r. uzyskał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) informację o rozstrzygnięciu prowadzonego przez spółkę Polnord Olsztyn Tęczowy Las sp. z o.o. postępowania przetargowego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy inwestycji Osiedle Tęczowy Las II (budynek 8) zlokalizowanej w Bartągu i wyborze złożonej przez KB DOM oferty.

Wartość złożonej przez KB DOM oferty: 16.299.000 zł netto.

 

Dagmara Gorzelana-Królikowska - p.o. Prezesa Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zawarcie Porozumienia z Grupą Kapitałową Polnord

Raport bieżący nr 18/2016

08.08.2016 

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 19.04.2016r. informuje, iż uzyskał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) informację o zawarciu w dniu 08.08.2016r. pomiędzy KB DOM oraz Polnord S.A. i spółkami z Grupy Kapitałowej Polnord w 100% zależnymi od Polnord S.A. Porozumienia ("Porozumienie"), w ramach którego Strony, mając na uwadze dotychczasową współpracę, ustaliły zasady dalszego współdziałania pomiędzy KB DOM i Grupą Kapitałową Polnord.

W szczególności w ramach zawartego Porozumienia strony polubownie rozstrzygnęły kwestie sporne związane z okolicznościami objętymi raportem bieżącym nr 7/2016, a ponadto Polnord zobowiązał się, iż w okresie 5 lat od zawarcia Porozumienia do KB DOM każdorazowo kierowane będą przez Polnord oraz spółki zależne z Grupy Kapitałowej Polnord zapytania ofertowe na realizację nowych projektów inwestycyjnych, a w przypadku przystąpienia KB DOM do przetargu/postępowania ofertowego, KB DOM będzie traktowany na równi z pozostałymi oferentami.

Mając na uwadze, iż Grupa Kapitałowa Polnord stanowi największego odbiorcę usług budowlanych świadczonych przez KB DOM w ramach linii biznesowej generalnego wykonawstwa oraz skalę i dynamiczny rozwój jej działalności, zawarcie Porozumienia należy uznać za rozwiązanie optymalne z punktu widzenia interesów KB DOM. Zapewnia ono również KB DOM płynny proces realizacji już zawartych umów.

 

Dagmara Gorzelana-Królikowska - p.o. Prezesa Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 17/2016

02.08.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 02 sierpnia 2016r. wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. jako podmiot uprawniony dla dokonania przeglądu półrocznego 2016 sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2016 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2016 rok.

Spółka Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 73.

Emitent korzystał z usług Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. przy przeglądach sprawozdań półrocznych za lata 2014 i 2015 oraz przy badaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za lata 2014 i 2015. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania czynności przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim."

 

Dagmara Gorzelana-Królikowska - p.o. Prezesa Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 16/2016

06.07.2016 

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Korporacja Budowlana Dom SA (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 06.07.2016r. otrzymała informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 06.07.2016r. uchwały w przedmiocie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Pani Dagmary Gorzelany-Królikowskiej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Życiorys Pani Dagmary Gorzelany-Królikowskiej jest opublikowany na stronie internetowej Spółki oraz został dołączony do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 27.06.2016r.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Krystyna Milewczyk - Prokurent

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 15/2016

27.06.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27.06.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 27.06.2016r. ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotkowskiego.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2016r. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Dagmarę Gorzelana-Królikowską.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowy Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dagmara Gorzelana-Królikowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej został przedstawiony w załączniku.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Krystyna Milewczyk - Prokurent

 

Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 27.06.2016r.

Raport bieżący nr 14/2016

27.06.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27.06.2016r. Podjęte uchwały znajdują się w załączeniu.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Krystyna Milewczyk - Prokurent

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 27.06.2016r

Raport bieżący nr 13/2016

27.06.2016 

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2016r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. POLNORD S.A.
Liczba akcji : 3.149.189
Liczba przysługujących głosów : 3.149.189
(31,72 % ogółem; 61,84 % ZWZA)

2. Pan Władimir Czumakow
Liczba akcji : 690.215
Liczba przysługujących głosów : 690.215
(6,95 % ogółem; 13,55 % ZWZA)

3. GEOSOF LIMITED
Liczba akcji : 590.820
Liczba przysługujących głosów : 590.820
(5,95 % ogółem; 11,60 % ZWZA)

4. NEPTUN-FIZAN
Liczba akcji : 528.361
Liczba przysługujących głosów : 528.361
(5,32 % ogółem; 10,38% ZWZA)

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Krystyna Milewczyk - Prokurent

 

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 12/2016

27.06.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom SA (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 26.06.2016r Spółka otrzymała od Pani Małgorzaty Dzięgielewskiej rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Korporacja Budowlana Dom SA ze skutkiem na dzień 26.06.2016r. Powodem rezygnacji są względy zdrowotne.

 

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Krystyna Milewczyk - Prokurent

 

Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 11/2016

23.06.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Budowlana Dom SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 23.06.2016r. Spółka otrzymała od Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni ("Akcjonariusz"), zgłoszenie kandydatury Pani Dagmary Gorzelana - Królikowskiej do Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatka do Rady Nadzorczej Spółki została zgłoszona, w związku ze zwołaniem na dzień 27.06.2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidującego, w swym porządku obrad, podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Akcjonariusza, proponowana zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na organy te nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

W załączeniu CV Pani Dagmary Gorzelana - Królikowskiej

 

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dziegielewska - Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 10/2016

23.06.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom SA (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 23.06.2016r Spółka otrzymała od Pana Adama Stroniawskiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Korporacja Budowlana Dom SA ze skutkiem na dzień 23.06.2016r.

 

Małgorzata Dziegielewska - Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Wniosek Akcjonariusza

Raport bieżący nr 9/2016

07.06.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 06.06.2016r. otrzymał od Polnord S.A. wniosek, o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Kartoszynie zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r., o następującej treści:

"Działając jako jej pełnomocnik POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041271, kapitał zakładowy w wysokości 65.386.254,00 zł (dalej "Akcjonariusz"), będącej akcjonariuszem spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. z siedzibą w Kartoszynie, 84-110 Krokowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000024482, kapitał zakładowy w wysokości 158.829.600,00 zł (dalej "Spółka"), posiadającym ponad 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki, niniejszym na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu Spółek Handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), wnoszę w imieniu Akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. spraw dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:

1. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
2. zmian w składzie Zarządu Spółki;
3. zmian Statutu Spółki.

W opinii Akcjonariusza proponowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w składzie Zarządu Spółki przyczynią się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na organy te nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jednocześnie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki zostaną przekazane przez Akcjonariusza w terminie późniejszym.

Proponowane zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że: § 21 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu następującym: "Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy "za", "przeciw? i "wstrzymujące się"." otrzymuje brzmienie następujące: "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się"." Jednocześnie proponuje się skreślenie ust. 2 § 21 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: "Do odwołania każdego z członków Zarządu z osobna lub całego Zarządu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością 3/4 (trzech czwartych) głosów przy obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) członków Rady Nadzorczej." Akcjonariusz proponuje również zmianę § 23 Statutu Spółki w brzmieniu: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem", tak aby otrzymał nowe następujące brzmienie: "W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."

Dokonanie zmian w Statucie Spółki jest w opinii Akcjonariusza konieczne m.in. z uwagi na potrzebę doprecyzowania postanowień Statutu Spółki regulujących obowiązujące w Spółce zasady reprezentacji, jak również usprawnienie prac Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego wniosku Akcjonariusz przedkłada projekty uchwał i wnosi o poddanie ich pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r.

Stan posiadania Akcjonariusza w zakresie akcji Spółki został ujawniony w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.).

W związku z powyższym Zarząd Korporacja Budowlana Dom SA przekazuje w załączeniu treść porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza, zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. oraz projekty uchwał po zmianach proponowanych przez akcjonariusza, a także formularz głosowania przez pełnomocnika i do głosowania drogą korespondencyjną.

Pełny tekst dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kbdom.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Załącznik:

Ogłoszenie Zarządu Spółki KBDom S.A. o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ 27.06.2016

Formularz do głosowania korespondencyjnego ZWZ 27.06.2016

Formularz pełnomocnictwa ZWZ 27.06.2016

 

Rafał Jakóbiak- Członek Zarządu

Adam Stroniawski - Członek Zarządu

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.06.2016 r.

Raport bieżący nr 8/2016

01.06.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka?), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2016 roku na godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("ZWZ").

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2015 r.

10. Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawach:

   a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;

   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;

   c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;

   d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015;

   e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015;

   f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;

   g) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2015r;

   h) kontynuacji działalności Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Materiały na Walne Zgromadzenie znajdują się poniżej w formie załączników:

Ogłoszenie Zarządu Spółki KBDOM SA o zwołaniu ZWZ KBDOM SA 27.06.2016

Projekty Uchwał ZWZ 27.06.2016

Formularz pełnomocnictwa ZWZ 27.06.2016

Formularz głosowania korespondencyjnego ZWZ 27.06.2016

Liczba akcji KBDOM SA

 

Rafał Jakóbiak- Członek Zarządu

Adam Stroniawski - Członek Zarządu

 

Informacja w sprawie umów na realizację projektów budowlanych

Raport bieżący nr 7/2016

19.04.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2015 z dnia 04.12.2015r. informuje, iż uzyskał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) informację o otrzymaniu drogą elektroniczną skanów pism z dnia 18.04.2016 r. informujących o wypowiedzeniu zawartych w dniu 04.12.2015 r ze spółką Śródmieście Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: Zamawiający) dwóch umów na realizację przez KB DOM, w charakterze Inwestora Zastępczego, wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z podziemną halą garażową w Warszawie w dzielnicy Wilanów. Wypowiedzenia zostały złożone przez Śródmieście Wilanów Sp. z o.o. z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Jako podstawę każdego z wypowiedzeń wskazano niezłożenie zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz uznanie przez Zamawiającego ustalonego wynagrodzenia za nierynkowe. Wypowiedzenie umów będzie miało wpływ na wysokość przychodów i marżę generowaną przez KB DOM oraz przez Grupę Kapitałową Korporacji Budowlanej Dom. KB DOM uznaje otrzymane wypowiedzenia za bezpodstawne i złożone z naruszeniem postanowień zawartych umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zawarcie umowy na roboty budowlane

Raport bieżący nr 6/2016

05.04.2016 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 05.04.2016 r. umowy ze spółką Przedsiębiorstwo Budowlane "GRANIT" Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach (dalej: Wykonawca), w związku z czym suma wartości umów zawartych pomiędzy KB DOM, a Wykonawcą, w okresie ostatnich 12 miesięcy, wyniosła łącznie 14 158 992,06 zł netto i przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

Umowa o największej wartości została zawarta w dniu 05.04.2016 r. (dalej: Umowa). W ramach Umowy KB DOM zlecił wykonanie części prac budowlanych na realizowanym projekcie mieszkaniowym obejmującym budowę pięciu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Kowalach koło Gdańska.

Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10 058 992,06 zł netto. Termin zakończenia prac budowlanych został ustalony do dnia 17.03.2017 r.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 10% wynagrodzenia. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 29.01.2016 roku

Raport bieżący nr 5/2016

29.01.2016 

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.01.2016 r. ("NWZ").

 • POLNORD SA posiadał 3.149.189 głosów, co stanowiło 85,63% liczby głosów obecnych na NWZ i 31,72% w ogólnej liczbie głosów,
 • NEPTUN FIZAN posiadał 528.361 głosów, co stanowiło 14,37% liczby głosów obecnych na NWZ i 5,32% w ogólnej liczbie głosów.
   

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 4/2016

29.01.2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29.01.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji następujące osoby:

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowi Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

W związku z dokonanymi zmianami, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

 • Pan Peter Behnke,
 • Pan Władimir Czumakow,
 • Pan Jerzy Kamiński,
 • Pan Jerzy Kotkowski,
 • Pan Henryk Torbicki.

Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załącznikach.

 

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

 

Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 29.01.2016 roku

Raport bieżący nr 3/2016

29.01.2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.01.2016 r.

Podjęte uchwały w załączeniu.

 

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 
 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 2/2016

12.01.2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w 2016 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

 

1) Jednostkowy raport roczny za 2015 r. (R)  18.03.2016 r.

2) Skonsolidowany raport roczny za 2015 r. (RS)  18.03.2016 r.

3) Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) za:

 • I kwartał 2016 r. 13.05.2016 r.
 • III kwartał 2016 r. 14.11.2016 r.

4) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. (PSr)  30.08.2016 r.

 

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie?), Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Spółka, na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

 

Podstawa prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 
 

Zawarcie umowy na roboty budowlane

Raport bieżący nr 1/2016

12.01.2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o zawarciu w dniu 12.01.2016 r. umowy ze spółką Fabet - Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dalej: Wykonawca).

Przedmiotem umowy jest wykonanie części prac budowlanych na realizowanym przez KB DOM, w charakterze inwestora zastępczego, projekcie mieszkaniowym zlokalizowanym w Ząbkach koło Warszawy (dalej: Umowa). Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 11.100.000 zł netto. Termin zakończenia prac budowlanych został ustalony do dnia 09.09.2016 r.

Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi 10% wynagrodzenia. Przewidziane kary umowne nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Małgorzata Dzięgielewska- Członek Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu