Raporty bieżące 2017

Zawarcie przez spółkę zależną umowy na generalne wykonawstwo

Raport bieżący nr: 60/2017

Data sporządzenia: 2017-12-07

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na generalne wykonawstwo

Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 07.12.2017 r. umowy z Polnord Olsztyn Tęczowy Las Sp. z o.o. na realizację przez KB DOM, w charakterze generalnego wykonawcy, projektu budowlanego obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz wykonanie zagospodarowania terenu w ramach II etapu inwestycji Osiedle Tęczowy Las w Olsztynie.

Termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na III kwartał 2019 roku.

Z tytułu wykonania w/w umowy KB DOM przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ok 20,6 mln zł netto.

Łączny wymiar kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Zapisy umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-12-07 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

 

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr: 59/2017

2017-11-30

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 30.11.2017r wpłynęła do Spółki rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki Pana Marcina Raszki - Wiceprezesa Zarządu, który wskazał jako przyczynę swojej rezygnacji „utratę zaufania do polityki finansowej Grupy Kapitałowej Polnord SA”.

 

 Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-11-30 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu 

 

Sądowa rejestracja zmian statutu Spółki

Raport bieżący nr: 58/2017
2017-11-29

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka w dniu 29.11.2017 r. powzięła wiadomość o rejestracji w dniu 27.11.2017r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.
Powyższe zmiany zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.

Zmiany statutu Spółki przedstawiają się następująco :

Dotychczas obowiązująca treść § 7a i 7b Statutu Spółki:
„§7a 1. W okresie do dnia 10 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą ¾ (trzy czwarte) wysokości kapitału zakładowego w chwili udzielenia upoważnienia, to jest o kwotę nie przekraczającą 53.926.923,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) (kapitał docelowy).
2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd upoważniony jest do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
§7b 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.
3. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości”.
Aktualna treść §7 a oraz 7b Statutu Spółki:
Wykreśla się w całości dotychczasowy § 7a oraz § 7b Statutu Spółki

Dotychczas obowiązująca treść §12 Statutu Spółki:
„§12 Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
4) połączenie i przekształcenie Spółki,
5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
7) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
8) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”.
Aktualna treść §12 Statutu Spółki:
„§12 .Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie zysku na fundusz zapasowy, fundusz rezerwowy lub inne cele,
3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6) zmiana Statutu Spółki,
7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8) połączenie i przekształcenie Spółki,
9) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie aktywów o wartości przekraczającej 10 % kapitału własnego Spółki,
11) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
12) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Dotychczas obowiązująca treść §18 Statutu Spółki:
„§ 18 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W przypadku rezygnacji Członka lub Członków Rady Nadzorczej skutkującej zmniejszeniem ilości Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób, Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w terminie miesiąca od daty zmniejszenia się liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego”.
Aktualna treść §18 Statutu Spółki:
„§ 18 1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.
2. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie w celu powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. Czynności podjęte przez Radę Nadzorczą są ważne, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 osób.
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Co najmniej 2 z członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i może również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej”.

Dotychczas obowiązująca treść §19 Statutu Spółki:
„§19 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2.Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu,
2) zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu. We wszelkich czynnościach prawnych, umowach i sporach z byłymi członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Zarząd na podstawie wyraźnego, uprzedniego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.
3) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
4) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
5) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
7) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie aktywów o wartości przekraczającej 10% kapitału własnego spółki,
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.
Aktualna treść §19 Statutu Spółki:
„§19 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich segmentach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
6) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
7) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
8) opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

Dotychczas obowiązująca treść §20 Statutu Spółki:
„§20.1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez innego Członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym o ile nie sprzeciwi się temu Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o ile żaden z Członków Rady się temu nie sprzeciwi. Z posiedzenia odbytego w powyższym trybie Przewodniczący sporządza protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą na kolejnym jej posiedzeniu. Uchwały podjęte na posiedzeniu odbytym w powyższym trybie mają moc wiążącą o ile zostaną przedstawione do podpisu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkim Członkom Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty uchwalenia.
8. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Aktualna treść §20 Statutu Spółki:
„§ 20 1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego - posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący, o ile został wybrany lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej.
4. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane Członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5-6 powyżej jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 19 ust. 4 oraz w § 18 ust. 5.

Dotychczas obowiązująca treść §22 ust 1 Statutu Spółki:
„§ 22 1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu: Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu”.
Aktualna treść §22 ust 1 Statutu Spółki:
„§ 22 1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza”.


Dotychczas obowiązująca treść §23 Statutu Spółki:
„§23 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”.
Aktualna treść §23 Statutu Spółki:
„§23 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie”.

Dotychczas obowiązująca treść §24 ust 2 Statutu Spółki:
„§24. 2. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. W przypadku, gdy żaden z Członków Zarządu nie pełni funkcji Prezesa Zarządu, przy równej ilości głosów podczas głosowań nad uchwałami Zarządu, Członkowie Zarządu mogą zwrócić się do Rady Nadzorczej, która rozstrzyga tę sprawę podejmując uchwałę”.
Aktualna treść §24 ust 2 Statutu Spółki:
„§24.2 Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi ,co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”

Dotychczas obowiązująca treść §25 ust 2 Statutu Spółki:
„§25.2 Dokonywanie przez Zarząd jakichkolwiek czynności prawnych, w tym rozwiązanie stosunku pracy, z osobami pełniącymi uprzednio funkcje w Zarządzie Spółki może być podejmowane wyłącznie na podstawie i w zakresie wyraźnego, uprzedniego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą”.
Aktualna treść §25 ust 2 Statutu Spółki:
„§25.2 Wykreśla się w całości dotychczasowy §25 ust 2 Statutu Spółki”.

Dotychczas obowiązująca treść §28 Statutu Spółki:
„§28.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent ) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej ) kapitału akcyjnego.
2. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 ( słownie: jednej trzeciej ) kapitału akcyjnego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych.
4. Niezależnie od kapitału zapasowego w Spółce może być tworzony kapitał rezerwowy oraz inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O ich utworzeniu i przeznaczeniu decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.
Aktualna treść §28 Statutu Spółki:
„§28.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent ) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 ( słownie: jednej trzeciej ) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych.
4. Niezależnie od kapitału zapasowego w Spółce może być tworzony kapitał rezerwowy oraz inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O ich utworzeniu i przeznaczeniu decyduje Walne Zgromadzenie”.

Dotychczas obowiązująca treść §31 ust 2 Statutu Spółki:
„§31.2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej.
Aktualna treść §31 ust 2 Statutu Spółki:
„§31.2 Likwidatorzy będą wybrani przez Walne Zgromadzenie.”

Dotychczas obowiązująca treść §32 Statutu Spółki:
„§32 Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa”.
Aktualna treść §32 Statutu Spółki:
Wykreśla się w całości §32 Statutu Spółki.


W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załącznik:

Statut Spółki od 27.11.2017

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-11-29 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu
2017-11-29 Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

Sądowa rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr: 57/2017

2017-11-21

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka w dniu 21.11.2017 r. powzięła wiadomość o rejestracji w dniu 16.11.2017 r., przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Powyższe zmiany zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji z kwoty 16,00 zł za każdą akcję do kwoty 4,00 zł za każdą akcję.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego nowa wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 39.707.400,00 złotych i dzieli się na 9.926.850 akcji (w tym 9.826.850 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 100.000 akcji zwykłych imiennych serii R) o wartości nominalnej 4,00 zł za każdą akcję i o łącznej wartości nominalnej 39.707.400,00 złotych. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu powyższej zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 9.926.850 sztuk.

Dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki została zmieniona w następujący sposób:

było:

„§7. Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda, z tego:

a) 9.826.850 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 9.826.850,

b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000.”

jest:

„§7. Kapitał zakładowy wynosi 39.707.400,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 4 złote (słownie: cztery złote) każda, w tym:

a) 9.826.850 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 9.826.850,

b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000.”

  

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-11-21 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-11-21 Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

 

Odstąpienie od umowy

Raport bieżący nr: 56/2017

2017-11-08

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2016 z 5 października 2016 r. oraz nr 54/2017 z 20 października 2017 r. informuje, że otrzymał dzisiaj od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) - spółki zależnej,  informację o złożeniu w dniu 8 listopada 2017 r. przez KB DOM (nadanie przesyłki) oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 5 października 2016 r. z Budomal Estate Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (dalej: BUDOMAL), dotyczącej realizacji inwestycji obejmującej budowę przez KB DOM dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Łodzi (dalej: Umowa).

 

Jak informowano w raporcie bieżącym nr 54/2017, KB DOM kwestionował i nadal kwestionuje odstąpienie przez BUDOMAL od Umowy, uznając je za bezzasadne, bezskuteczne oraz nieważne. KB DOM zmierzał do realizacji Umowy jako obowiązującej i podejmował odpowiednie kroki prawne, celem ochrony swoich interesów. Jednak wobec zwłoki BUDOMAL w wykonaniu umownego obowiązku współdziałania przy realizacji przewidzianego Umową prawa KB Dom do zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy w związku ze znaczną ilością robót dodatkowych, a także z uwagi na bezskuteczny upływ dodatkowego terminu na realizację przez BUDOMAL umownych i ustawowych obowiązków, KB DOM złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-11-08 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-11-08 Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

 

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

Raport bieżący nr: 55/2017

2017-11-08

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom SA (dalej: KB DOM, Spółka) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku zawierającego kwartalną informację finansową za III kwartał 2017 roku (dalej: Raport). Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 listopada 2017 roku.

 

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku pierwotna data publikacji Raportu była ustalona na 13 listopada 2017 roku. Zmiana terminu publikacji ww. Raportu następuje zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-11-08 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-11-08 Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

 

Odstąpienie od umowy

Raport bieżący nr: 54/2017

2017-10-20

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 05.10.2016r, informuje iż otrzymał dzisiaj od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM)  informację o odstąpieniu w dniu 20.10.2017r przez  Budomal Estate Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (dalej: BUDOMAL) od umowy zawartej w dniu 05.10.2016r z KB DOM, dotyczącej realizacji inwestycji obejmującej budowę przez KB DOM dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Łodzi (dalej: Umowa).

 

KB DOM kwestionuje zasadność odstąpienia przez BUDOMAL od Umowy, uznając je za bezskuteczne, m. in. z uwagi na nieuwzględnienie przez BUDOMAL postanowień Umowy przyznających KB DOM prawo do renegocjacji terminów realizacji inwestycji. KB DOM będzie zmierzał do realizacji Umowy jako obowiązującej i podejmie odpowiednie kroki prawne, celem ochrony swoich interesów.   

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-10-20 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-10-20 Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Raport bieżący nr: 53/2017

2017-10-11

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 października 2017 roku, Spółka otrzymała od Pana Marcina Raszki - Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcji, o której mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załacznik:

Powiadomienie o transakcjach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-10-11 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-10-11 Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie umowy budowlanej

Raport bieżący nr: 52/2017

2017-10-09

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 09.10.2017 r. umowy (dalej: Umowa) ze Spółką Przedsiębiorstwo Budowlane Sigma Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie (dalej: SIGMA)  na wykonanie przez SIGMA kompleksowych robót konstrukcyjnych wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz sprzętów w ramach inwestycji „Studio Morena” w Gdańsku. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 31.01.2019r.
Z tytułu realizacji Umowy SIGMA przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone przez strony na kwotę 28.920.000,00 zł netto. 

Warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych, zaś maksymalny poziom kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi równowartość 10% wynagrodzenia umownego.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-10-09 Jerzy Kamiński  Prezes Zarządu

2017-10-09 Marcin Raszka Wiceprezes  Zarządu

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Raport bieżący nr: 51/2017

2017-10-04

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 04 października 2017 roku, Spółka otrzymała od Pana Marcina Raszki - Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcji, o której mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik:

Powiadomienie o transakcjach

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-10-04 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-10-04 Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Raport bieżący nr: 50/2017

2017-10-03

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 02 października 2017 roku, Spółka otrzymała od Pana Marcina Raszki - Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcji, o której mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załącznik

Powiadomienie o transakcjach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-10-03 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-10-03  Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Raport bieżący nr: 49/2017

2017-09-28

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 września 2017 roku, Spółka otrzymała od Pana Marcina Raszki - Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcji, o której mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załącznik

Powiadomienie o transakcjach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-28 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-09-28  Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr: 48/2017

2017-09-21

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 21.09.2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Panią Dorotę Zdrojewską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dorota Zdrojewska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Według oświadczenia Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Życiorys Pani Doroty Zdrojewskiej został przedstawiony w załączniku.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21.09.2017r. powołało Pana Rafała Kos do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Rafał Kos nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Według oświadczenia Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Życiorys Pana Rafała Kos został przedstawiony w załączniku.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Życiorys Pani Doroty Zdrojewskiej

Życiorys Pana Rafała Kosa


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-21 Jerzy Kamiński  Prezes Zarządu

2017-09-21 Marcin Raszka Wiceprezes  Zarządu

 

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.09.2017r.

Raport bieżący nr: 47/2017

2017-09-21

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21.09.2017r. Uchwały znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załącznik:

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-21 Jerzy Kamiński  Prezes Zarządu

2017-09-21 Marcin Raszka Wiceprezes  Zarządu

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 21.09.2017r.

Raport bieżący nr: 46/2017

2017-09-21

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 września 2017r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów :

1. POLNORD S.A.

Liczba akcji : 3.439.189

Liczba przysługujących głosów : 3.439.189

(34,65 % ogółem; 100 % NWZA)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-21 Jerzy Kamiński  Prezes Zarządu

2017-09-21 Marcin Raszka Wiceprezes  Zarządu

 

Nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 45/2017

2017-09-20

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę zależną tj. Korporacja Budowlana  Dom Sp. z o.o.  („KB Dom”) akcji Spółki oraz określenia warunków nabycia akcji Spółki oraz zgodnie z art. 362 par.1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, KB Dom nabyła w dniu 20 września 2017 roku łącznie 900.000 akcji Spółki na podstawie dwóch umów cywilnoprawnych poza rynkiem regulowanym.

Cena nabycia akcji wyniosła 2,44 zł za jedną akcję, wartość nominalna jednej akcji wynosi 16,00 zł. Nabyty pakiet 900.000 akcji stanowi 9,06% kapitału zakładowego Spółki oraz 9,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje własne nabyte przez KB Dom będą przeznaczone do dalszej sprzedaży lub przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd KB Dom.

 

W wyniku nabycia przez KB Dom 900.000 akcji, Spółka posiada łącznie 1.690.215 akcji, stanowiących 17,02 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.690.215 głosów, co stanowi 17,02 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym:

a) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 100.000 akcji, stanowiących 1,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 100.000 głosów, co stanowi 1,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz

b) pośrednio przez KB DOM 1.590.215 akcji, stanowiących 16,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.590.215 głosów, co stanowi 16,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego  państwem członkowskim.

Załącznik:

Zawiadomienie

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-20 Jerzy Kamiński  Prezes Zarządu

2017-09-20 Marcin Raszka Wiceprezes  Zarządu

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 44/2017

2017-09-20

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 września 2017 roku otrzymał od osoby blisko związanej ze Spółką powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załącznik:

Zawiadomienie

  
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-20 Jerzy Kamiński  Prezes Zarządu

2017-09-20 Marcin Raszka Wiceprezes  Zarządu

Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 43/2017

2017-09-20

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom SA informuje, iż w dniu 20.09.2017 roku otrzymał od spółki zależnej tj. Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 oraz ust 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załącznik:

Zawiadomienie


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-20 Jerzy Kamiński  Prezes Zarządu

2017-09-20 Marcin Raszka Wiceprezes  Zarządu

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Raport bieżący nr: 42/2017

2017-09-18

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 września 2017 roku, Spółka otrzymała od Pana Marcina Raszki - Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcji, o której mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załącznik

Powiadomienie art. 19 ust. 1 MAR

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-18 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-09-18  Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu 

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Raport bieżący nr: 41/2017

2017-09-07

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 07 września 2017 roku, Spółka otrzymała od Pana Marcina Raszki - Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcji, o której mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załącznik

Powiadomienie art. 19 ust. 1 MAR

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-07 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-09-07  Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Raport bieżący nr: 40/2017

2017-09-07

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 07 września 2017 roku, Spółka otrzymała od Pana Marcina Raszki - Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie o transakcji, o której mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załącznik

Powiadomienie art. 19 ust. 1 MAR

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-07 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-09-07  Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Raport bieżący nr: 39/2017

2017-09-04

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 04 września 2017 roku, Spółka otrzymała od Pana Marcina Raszki - Wiceprezesa Zarządu, powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pełna treść powiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załącznik:

Powiadomienie art. 19 ust. 1 MAR

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-04 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-09-04  Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

Zawarcie przez spółkę zależną umowy na generalne wykonawstwo

Raport bieżący nr: 38/2017

2017-09-04 

Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 04.09.2017 r. umowy z Polnord Apartamenty Sp. z o.o. na realizację przez KB DOM, w charakterze generalnego wykonawcy, projektu budowlanego obejmującego budowę obiektu składającego się z trzech części: dwóch budynków 12-piętrowych i jednej 15-piętrowej dominanty, które będą tworzyły jedną całość architektoniczną.

Termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na IV kwartał 2019 roku.

Z tytułu wykonania w/w umowy, KB DOM przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ok. 74, 4 mln zł netto.

Łączny wymiar kar umownych nie może przekroczyć 10% (dziesięciu procent) wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Zapisy przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-09-04 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-09-04  Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21.09.2017r.

Raport bieżący nr: 37/2017

2017-08-25 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 września 2017 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("NWZ"), z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał NWZA

Formularz pełnomocnictwa

Formularz do głosowania korespondencyjnego

 

Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr: 36/2017

2017-08-22 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom SA ("Spółka”) informuje, iż w dniu 22.08.2017r Pan Jarosław Korbacz oraz Pan Marek Szochner złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 23.08.2017r. 

 

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.08.2017r.

Raport bieżący nr: 35/2017

2017-08-10

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 10.08.2017r. Uchwały znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. 

 

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

Podjęte uchwały

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 10.08.2017r.

Raport bieżący nr: 34/2017

2017-08-10

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2017r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów :

 1. POLNORD S.A.

Liczba akcji : 3.439.189

Liczba przysługujących głosów : 3.439.189

(34,65 % ogółem; 79,21 % NWZA)

 1. COMPENSA TU NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP

Liczba akcji : 902.850

Liczba przysługujących głosów : 902.850

(9,10 % ogółem; 20,79 % NWZA)

 

Zawarcie umowy budowlanej

Raport bieżący nr: 33/2017

2017-07-27 

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 27.07.2017 r. umowy (dalej: Umowa) ze Spółką FABET Konstrukcje Sp. z o.o. w Kielcach (dalej: FABET)  na wykonanie przez FABET konstrukcji żelbetowej budynków w ramach inwestycji Osiedle NEPTUN II Etap 2 w Ząbkach. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 15.02.2018r. Z tytułu realizacji Umowy FABET przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone przez strony na kwotę 12.900.000 zł netto. 

Warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych, zaś maksymalny poziom kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi równowartość 10% wynagrodzenia umownego.

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10.08.2017r. 

Raport bieżący nr: 32/2017

2017-07-24

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 sierpnia 2017 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("NWZ"), z następującym porządkiem obrad: 

1 .Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę zależną - Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. akcji Spółki oraz określenie warunków nabycia akcji Spółki. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. 
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

Załączniki:

Zwołanie NWZ 10.08.2017

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Formularz do głosowania korespondencyjnego

 

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki 

Raport bieżący nr: 31/2017

2017-07-14

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 14.07.2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało  do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, trzyletnią kadencję następujące osoby:

 • Pana Ireneusza Arczewskiego,
 • Pana Jarosława Korbacza,
 • Pana Marka Szochnera.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowi Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wyżej wymienione osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Według oświadczeń Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Życiorysy powyższych osób zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

życiorys Pana Ireneusza Arczewskiego
życiorys Pana Jarosława Korbacza
ż
yciorys Pana Marka Szochnera

  

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.07.2017r. - druga część obrad

Raport bieżący nr: 30/2017

2017-07-14

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (II część obrad), które odbyło się w dniu 14.07.2017r. Uchwały znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (II część obrad)

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Korporacja Budowlana Dom S.A. podczas drugiej części obrad w dniu 14.07.2017r.

Raport bieżący nr: 29/2017

2017-07-14

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów podczas drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 lipca 2017r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów : 

 1. POLNORD S.A.

Liczba akcji : 3.349.189

Liczba przysługujących głosów : 3.349.189

(34,65 % ogółem; 68,04 % ZWZA)

 1. COMPENSA TU NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP

Liczba akcji : 902.850

Liczba przysługujących głosów : 902.850

(9,10 % ogółem; 17,86 % ZWZA)

 1. NEPTUN - FIZAN

Liczba akcji : 528.361

Liczba przysługujących głosów : 528.361

(5,32 % ogółem; 10,45% ZWZA)

  

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 28/2017 z plikiem

30.06.2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 30.06.2017r Pan Jerzy Kamiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 01.07.2017r. 

Ponadto Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30.06.2017 r.: 

- odwołała, ze skutkiem od dnia 01 lipca 2017r, Pana Marcina Raszkę z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, jedocześnie powierzając Panu Marcinowi Raszka pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,

- powołała, ze skutkiem na od dnia 01 lipca 2017 r. do składu Zarządu Spółki Pana Jerzego Kamińskiego, na okres 3 lat, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jerzy Kamiński Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Kamiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys Pana Jerzego Kamińskiego został przedstawiony w załączniku.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 
Marcin Raszka - Prezes Zarządu
 

 

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo

Raport bieżący nr 27/2017

26.06.2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 26.06.2017 r. umowy (dalej: Umowa) ze Spółką Europlan Pruszków Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację przez KB DOM, w charakterze generalnego wykonawcy, projektu budowlanego obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Pruszkowie wraz z przyległą architekturą. Termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na dzień 31.05.2019 r. Z tytułu realizacji Umowy KB DOM przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone przez strony na kwotę wynosi 54.552.500 zł netto.

Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych, zaś maksymalny poziom kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi równowartość 10% wynagrodzenia umownego.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

 

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki 

Raport bieżący z plikiem nr 26/2017

22.06.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22.06.2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Dariusza Krawczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Dariusz Krawczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Według oświadczenia Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Życiorys Pana Dariusza Krawczyka został przedstawiony w załączniku.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22.06.2017r. powołało Panią Agnieszkę Bernabiuk-Perkowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Bernabiuk-Perkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Według oświadczenia Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Życiorys Pani Agnieszki Bernabiuk-Perkowskiej został przedstawiony w załączniku.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys Pana Dariusza Krawczyka

Życiorys Pani Agnieszki Bernabiuk-Perkowskiej​ 


Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść uchwał podjętych w dniu 22.06.2017r.

Raport bieżący z plikiem nr 25/2017

22.06.2017


Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 22 czerwca 2017 r. na godzinę 12.00 podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 14 lipca 2017 r. do godziny 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie obradować będzie w siedzibie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa.

Ponadto Spółka podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 22.06.2017r. Uchwały znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Załącznik:

Podjęte uchwały


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 22.06.2017r.

Raport bieżący 24/2017

22.06.2017 

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów :

 

1.POLNORD S.A.

 

Liczba akcji : 3.349.189

Liczba przysługujących głosów : 3.349.189

(34,65 % ogółem; 68,04 % ZWZA)

 

2.COMPENSA TU NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP

 

Liczba akcji : 902.850

Liczba przysługujących głosów : 902.850

(9,10 % ogółem; 17,86 % ZWZA)

 

3.NEPTUN - FIZAN

 

Liczba akcji : 528.361

Liczba przysługujących głosów : 528.361

(5,32 % ogółem; 10,45% ZWZA)

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu


Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji

Raport bieżący nr 23/2017

07.06.2017

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka") stosownie do art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje o pośrednim nabyciu, za pośrednictwem spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. ("KB DOM"), przez Spółkę akcji własnych Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka posiada 100% udziałów w Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.

 

Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia na własność przez KB DOM w dniu 07 czerwca 2017r. przedmiotu zabezpieczenia w postaci 690.215 akcji Spółki, w trybie art. 22 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym GPW w drodze czynności prawnej za pośrednictwem domu maklerskiego.

 

Przed powyższym zdarzeniem, powodującym obowiązek zawiadomienia, Spółka posiadała bezpośrednio 100.000 akcji, stanowiących 1,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 100.000 głosów, co stanowiło 1,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału, Spółka posiada:

1) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 100.000 akcji, stanowiących 1,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 100.000 głosów, co stanowi 1,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

2) pośrednio wraz z KB DOM łącznie 690.215 akcji Spółki, stanowiących 6,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 690.215 głosów, co stanowi 6,95% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Ponadto Spółka informuje, że:

- nie istnieją, inne niż KB DOM, podmioty od niej zależne posiadające akcje Spółki,

- brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy,

- nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art 69b Ustawy, odnoszących się do akcji Spółki.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 22/2017

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Korporacja Budowlana Dom SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 07 czerwca 2017 roku, Spółka otrzymała od osoby blisko związanej powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załącznik:

Zawiadomienie Osoba Bliska

 

Zawiadomienie Akcjonariusza

Raport bieżący nr 21/2017

07.06.2017

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom SA (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 07.06.2017r otrzymał od Spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. zawiadomienie następującej treści :

 

"Działając w imieniu Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie ("KB DOM?) stosownie do art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa?), informujemy o nabyciu przez KB DOM akcji Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia na własność przez KB DOM w dniu 07 czerwca 2017r. przedmiotu zabezpieczenia w postaci 690.215 akcji Spółki, w trybie art. 22 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym GPW w drodze czynności prawnej za pośrednictwem domu maklerskiego.

 

Przed zdarzeniem, powodującym obowiązek zawiadomienia, KB DOM nie posiadał w ogóle akcji Spółki. Po zmianie udziału, KB DOM posiada łącznie 690.215 akcji, stanowiących 6,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 690.215 głosów, co stanowi 6,95% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Ponadto KB DOM informuje, że:

- nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki,

- brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy,

- nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art 69b Ustawy, odnoszących się do akcji Spółki."

 

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Raport bieżący nr 20/2017

04.06.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka?), w związku z otrzymaniem od POLNORD S.A., jako akcjonariusza Spółki reprezentującego 34,65% kapitału zakładowego Korporacja Budowlana Dom S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2017r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem Akcjonariusza:

"Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki?

 

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad ZWZ.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2016 r.
 9. Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
  4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016;
  5. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016;
  6. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
  7. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
  8. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku;
  9. kontynuacji działalności Spółki;
  10. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
  11. wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję;
  12. zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Załączniki do niniejszego raportu bieżącego:

 1. Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza POLNORD SA w przedmiocie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
 2. Formularz pełnomocnictwa uwzględniający zmiany w porządku obrad,
 3. Formularz głosowania korespondencyjnego uwzględniający zmiany w porządku obrad.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. nr 33 poz. 259 z póź. zm.)

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

 

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 19/2017

31.05.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 31 maja 2017r. wybrała Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. jako podmiot uprawniony dla dokonania przeglądu półrocznego 2017 i 2018 sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2017 i 2018 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za 2017 i 2018 rok.

Spółka Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 73.

Emitent korzystał z usług Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. przy przeglądach sprawozdań półrocznych za lata 2014, 2015 i 2016 oraz przy badaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za lata 2014, 2015 i 2016. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania czynności przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim."

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo

Raport bieżący nr 18/2017

30.05.2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 30.05.2017 r. umowy (dalej: Umowa) ze Spółką POLNORD WARSZAWA ? ZĄBKI NEPTUN Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na realizację przez KB DOM, w charakterze generalnego wykonawcy, projektu budowlanego obejmującego wybudowanie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Ząbkach wraz z przyległą architekturą. Termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na dzień 15.02.2019 r. Z tytułu realizacji Umowy KB DOM przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone przez strony na kwotę wynosi 36.390.000 zł netto.

Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych, zaś maksymalny poziom kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi równowartość 10% wynagrodzenia umownego.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Realizacja zastawu na akcjach

Raport bieżący nr 17/2017

18.05.2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) informację o przekazaniu w dniu 18.05.2017r. do Domu Maklerskiego WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu zawiadomienia o przejęciu na własność przedmiotu zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie zawartej w dniu 09 września 2014r. z Panem Władimirem Czumakow, jako Zastawcą, Umowy zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego oraz blokady na akcjach Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna (dalej: Umowa).

Przedmiotem ww. zastawu rejestrowego, ustanowionego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów z dnia 4 grudnia 2014 r. jest 690.215 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024482 o wartości nominalnej 16,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 11.043.440 zł w dniu zawarcia umowy zastawniczej, oznaczonych kodem ISIN PLTRAST00020, zapisanych na rachunku papierów wartościowych Zastawcy, prowadzonym przez Dom Maklerski WBK S.A. i będących przedmiotem blokady ustanowionej na podstawie Umowy.

Podjęcie powyższych działań jest konsekwencją wypowiedzenia umowy na realizację osiedla mieszkaniowego w Rosji, o czym Spółka Korporacja Budowlana Dom S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 25.04.2017r. Działania te zmierzają do zaspokojenia roszczeń KB DOM z tytułu wypowiedzianej umowy, zabezpieczonych zastawem na akcjach, i celem ich jest przejęcie na własność wyżej wymienionych papierów wartościowych.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zawarcie umowy na realizację wielorodzinnego projektu mieszkaniowego

Raport bieżący nr 16/2017

16.05.2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 16.05.2017 r. umowy (dalej: Umowa) ze Spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane EKO-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Skierniewicach na realizację przez KB DOM, w charakterze generalnego wykonawcy, inwestycji budowlanej obejmującej wybudowanie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Brwinowie. Termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na 17.12.2018 r. Z tytułu realizacji Umowy KB DOM przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone przez strony na kwotę wynosi 14.752.858,20 zł netto.

Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych, zaś maksymalny poziom kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi równowartość 10% wynagrodzenia umownego.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

 

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo

Raport bieżący nr 15/2017

16.05.2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 16.05.2017 r. umowy (dalej: Umowa) ze Spółką NAPOLLO 5 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na realizację przez KB DOM, w charakterze generalnego wykonawcy, projektu budowlanego obejmującego wybudowanie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Warszawie wraz z przyległą architekturą. Termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na sierpień 2018 r. Z tytułu realizacji Umowy KB DOM przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone przez strony na kwotę wynosi 19.950.000,00 zł netto.

Warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych, zaś maksymalny poziom kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi równowartość 10% wynagrodzenia umownego.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 22.06.2017r

Raport bieżący nr 14/2017

15.05.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 czerwca 2017 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("ZWZ"), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2016 r.

9. Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016;

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016;

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;

h) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku;

i) kontynuacji działalności Spółki;

j) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

k) wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

10. Zamknięcie posiedzenia.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki

Ogłoszenie Zarządu Spółki KBDOM SA o zwołaniu ZWZ KBDOM SA 22.06.2017

Projekty Uchwał ZWZ 22.06.2017

Formularz pełnomocnictwa ZWZ 22.06.2017

Formularz głosowania korespondencyjnego ZWZ 22.06.2017

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zawarcie umowy na realizację wielorodzinnego projektu mieszkaniowego

Raport bieżący nr 13/2017

04.05.2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) zawiadomienie o podpisaniu w dniu 04.05.2017 r. umowy (dalej: Umowa) ze spółką Polnord Apartamenty sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na realizację przez KB DOM, w charakterze generalnego wykonawcy, inwestycji budowlanej obejmującej wykonanie I Etapu projektu mieszkaniowego pod nazwą "Fotoplastykon" zlokalizowanego w Gdańsku, w ramach którego zostaną wybudowane trzy budynki wielorodzinne wraz z infrastrukturą. Termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na 30.08.2018 r. Z tytułu realizacji Umowy KB DOM przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone przez strony na kwotę 24.200.000 zł netto.

Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych, zaś maksymalny poziom kar umownych przysługujących każdej ze stron wynosi równowartość 10% wynagrodzenia umownego.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Wypowiedzenie umowy na realizację osiedla mieszkaniowego w Rosji

Raport bieżący nr 12/2017

25.04.2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom SA, informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2014 z dnia 09.09.2014r, iż w dniu 25.04.2017r otrzymał od Spółki Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informację o wypowiedzeniu przez Spółkę w dniu 25.04.2017r Umowy zawartej w dniu 09.09.2014r z Zarządzająca Eksploatacyjna Firma "Europejska Dolina-2" Sp. z o.o. z siedzibą na terenie Federacji Rosyjskiej dotyczącej realizacji w charakterze Generalnego Wykonawcy osiedla mieszkaniowego pod nazwą Europejska Dolina-2 zlokalizowanego w okolicach Moskwy.

Niniejsze wypowiedzenie jest elementem, zapowiedzianej przez Spółkę, koncentracji działalności w obszarze wykonawstwa budynków z prefabrykatów żelbetowych na terenie Polski oraz sąsiednich krajów UE.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 11/2017

14.04.2017

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom SA ("Spółka?) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2017 roku, Spółka otrzymała od osoby blisko związanej powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art.19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zawiadomienie Akcjonariusza

Raport bieżący nr 10/2017

14.04.2017

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom SA (dalej : Spółka) informuje, iż w dniu 14.04.2017r otrzymał od Spółki Polnord SA zawiadomienie następującej treści:

"Działając w imieniu Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni ("Polnord?) stosownie do art. 69 ust 1 pkt 1, art. 69 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa?), informujemy o zwiększeniu przez Polnord stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 33% i 33 1/3 ogólnej liczby głosów w Spółce oraz o ponad 2%.

Przekroczenie progu 33% i 33 1/3 w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia na własność przez Polnord w dniu 12 kwietnia 2017r. przedmiotu zabezpieczenia w postaci 290.000 akcji Spółki, w trybie art. 22 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym GPW w drodze czynności prawnej za pośrednictwem domów maklerskich.

Przed zdarzeniem, powodującym obowiązek zawiadomienia, Polnord posiadał łącznie 3.149.189 akcji, stanowiących 31,72%% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.149.189 głosów, co stanowiło 31,72%% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału, Polnord posiada łącznie 3.439.189 akcji, stanowiących 34,65 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.439.189 głosów, co stanowi 34,65% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto Polnord informuje, że:
nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki,
brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art 69b Ustawy, odnoszących się do akcji Spółki."

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 9/2017

13.04.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 13.04.2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 13.04.2017r. ze składu Rady Nadzorczej Panią Dagmarę Gorzelanę Królikowską oraz Pana Władimira Czumakowa.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13.04.2017r. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Pana Dariusza Krawczyka.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowy Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Dariusz Krawczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys Pana Dariusza Krawczyka został przedstawiony w załączniku.

 

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13.04.2017r. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Panią Agnieszkę Bernabiuk - Perkowską.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowy Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Bernabiuk ? Perkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Według oświadczenia Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 

Życiorys Pani Agnieszki Bernabiuk-Perkowskiej został przedstawiony w załączniku.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13.04.2017r.

Raport bieżący nr 8/2017

13.04.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13.04.2017r. Uchwały znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 13.04.2017r

Raport bieżący nr 7/2017

13.04.2014

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2017r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1.POLNORD S.A.
Liczba akcji : 3.149.189
Liczba przysługujących głosów : 3.149.189
(31,72 % ogółem; 62,79 % NWZA)

2.COMPENSA TU NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP
Liczba akcji : 902.850
Liczba przysługujących głosów : 902.850
(9,10 % ogółem; 18,00 % NWZA)

3.NEPTUN - FIZAN
Liczba akcji : 528.361
Liczba przysługujących głosów : 528.361
(5,32 % ogółem; 10,53% NWZA)

4.SGB-BANK S.A.
Liczba akcji : 435.347
Liczba przysługujących głosów : 435.347
(4,39 % ogółem; 8,68 % NWZA)

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 6/2017

11.04.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom SA (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 11.04.2017r Spółka otrzymała od Pana Rafała Jakóbiaka rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Korporacja Budowlana Dom SA ze skutkiem na dzień 31.05.2017r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 13.04.2017r.

Raport bieżący nr 5/2017

13.03.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 kwietnia 2017 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa („NWZ”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji zwykłych imiennych serii R, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie posiedzenia.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Załączniki

Ogłoszenie Zarządu Spółki KBDOM SA o zwołaniu NWZ KBDOM SA 13.04.2017

Projekty Uchwał NWZ 13.04.2017

Formularz pełnomocnictwa NWZ 13.04.2017

Formularz głosowania korespondencyjnego NWZ 13.04.2017

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 07.03.2017r.

Raport bieżący nr 4/2017

07.03.2017

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 07.03.2017r. Uchwały znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Korporacja Budowlana Dom S.A. w dniu 07.03.2017r.

Raport bieżący nr 3/2017

07.03.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 07 marca 2017r. w siedzibie Spółki w Kartoszynie, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. NEPTUN - FIZAN
Liczba akcji : 528.361
Liczba przysługujących głosów : 528.361
(5,32 % ogółem; 100 % NWZA)

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 07.03.2017 r

Raport bieżący nr 2/2017

09.02.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4021 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 marca 2017 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("NWZ"), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 19.853.700 złotych poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji do sumy 2,00 złotych oraz przeznaczenia kapitału, uzyskanego w wyniku obniżenia kapitału zakładowego, na pokrycie niepokrytej straty z lat ubiegłych i na kapitał zapasowy, a także zmiany § 7 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia, bez wynagrodzenia, 100.000 sztuk akcji własnych Serii R o numerach 000001 do 100000 i obniżenia kapitału zakładowego do kwoty 19.653.700 oraz przeznaczenia kapitału, uzyskanego w wyniku obniżenia kapitału zakładowego na kapitał zapasowy, a także zmiany § 7 Statutu Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie posiedzenia.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Materiały na Walne Zgromadzenie znajdują się poniżej w formie załączników:

Ogłoszenie Zarządu Spółki KBDOM SA o zwołaniu NWZ KBDOM SA 07.03.2017

Projekty Uchwał NWZ 07.03.2017

Formularz pełnomocnictwa NWZ 07.03.2017

Formularz głosowania korespondencyjnego NWZ 07.03.2017

Uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego dla WZA 07.03.2017

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący nr 1/2017

12.01.2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 12 maj 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 13 listopad 2017 r.

II. Raport półroczny:
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. - 30 sierpień 2017 r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za rok 2016 - 20 marzec 2017 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 - 20 marzec 2017 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Spółka, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Marcin Raszka - Prezes Zarządu

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu