Raporty bieżące 2018

 

Raport bieżący nr 70/2018   

 Data sporządzenia: 2018-12-13

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 stycznia 2019r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2019 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757

 Załączniki:

Projekty uchwał NWZ_31_01_2019

Informacja o ogólnej liczbie akcji

 

 

 


 

Raport bieżący nr 69/2018   

 Data sporządzenia: 2018-12-13

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 _1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ i § 13 ust. 2 oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _"NWZ"_, na dzień 31 stycznia 2019 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 _2_ KSH

 

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  Dz. U. z 2018 r. poz. 757

 

Załączniki:

 Ogłoszene o zwołaniu NWZ 31-01-2019


 

Raport bieżący nr 68/2018   

 Data sporządzenia: 2018-12-13

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 grudnia 2018 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 grudnia 2018 roku:

1/ POLNORD S.A., liczba akcji 3.439.189, liczba głosów 3.439.189, co stanowiło 99,64% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 34,65% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 


 

Raport bieżący nr 67/2018   

 Data sporządzenia: 2018-12-13

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 grudnia 2018r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_ w dniu 13 grudnia 2018 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a informacja o zgłoszonych do protokołu ZWZ sprzeciwach zamieszczona została pod uchwałami, względem których ten sprzeciw zgłoszono.

Załączniki:

Uchwaly_podjete_ZWZ_13_12_2018

 


 

Raport bieżący nr 66/2018   

 Data sporządzenia: 2018-12-10

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Wznowienie obrotu akcjami Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, iż zgodnie z Uchwałą nr 1230/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r., od dnia 10 grudnia 2018 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki oznaczonymi kodem "PLTRAST00020".

 

 


 

Raport bieżący nr 65/2018   

 Data sporządzenia: 2018-12-07

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenie od Pani Doroty Zdrojewskiej o jej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 7 grudnia 2018r.
Pani Dorota Zdrojewska jako przyczynę rezygnacji podała ważne powody, w tym względy osobiste.

Z uwagi na powyższe Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757.

 


 

Raport bieżący nr 64/2018   

 Data sporządzenia: 2018-12-03

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Powzięcie informacji o wydaniu przez Sąd postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego względem podmiotu zależnego od Emitenta

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. _"KB DOM"_ - spółki zależnej, o wydanym dnia 30 listopada 2018r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego zgodnie ze złożonym przez KB DOM wnioskiem.

Na mocy przedmiotowego Postanowienia Sąd postanowił:
1. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Pani Ewy Kubiak oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie Pana Janusza Łepkowskiego _nr 304 licencji doradcy restrukturyzacyjnego_,
2. Zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,
3. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, iż otwierane postępowanie sanacyjne względem KB DOM ma charakter główny w rozumieniu ww. rozporządzenia.

Wydanie przedmiotowego Postanowienia jest konsekwencją złożonego przez KB DOM wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 27 lutego 2018r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

Raport bieżący nr 63/2018   

 Data sporządzenia: 2018-11-20

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o złożeniu przez ING Bank Śląski zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 20 listopada 2018r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta, Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. _"KB DOM"_, informację o złożeniu przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach _"Bank ING"_ do Prokuratury Rejonowej Gdańsk Wrzeszcz w Gdańsku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków Zarządu KB DOM.
Przedmiotowe zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Bank ING dotyczy następujących zarzutów:

1/uzyskania przez KB DOM od Banku ING kredytu w oparciu o niepełne i nierzetelne dokumenty i oświadczenia oraz zatajenie istotnych dokumentów w celu uzyskania wsparcia finansowego tj. przestępstwa z art. 297 par. 1 kodeksu karnego;
2/ nie powiadomienia przez KB DOM Banku ING, wbrew ciążącemu obowiązkowi, o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego kredytu tj. przestępstwa z art. 297 par.2 kodeksu karnego;
3/ udaremnienia lub uszczuplenia przez KB DOM zaspokojenia wierzyciela, Banku ING tj. przestępstwa z art. 300 par. 1 kodeksu karnego.

Jednocześnie Emitent informuje, iż złożone przez Bank ING zawiadomienie obejmuje również podejrzenie współdziałania w popełnieniu powyższego przestępstwa przez niektórych członków Zarządu spółki Europlan Pruszków sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 664844_oraz byłego Prezesa Zarządu spółki MP Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 676425_.

O wypowiedzeniu przez Bank ING umów kredytowych spółce KB DOM Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 2 marca 2018r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 

 


 

Raport bieżący nr 62/2018   

 Data sporządzenia: 2018-11-16

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Korekta raportu okresowego za pierwszy kwartał 2018r.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_ informuje o korekcie skonsolidowanego rozszerzonego raportu za pierwszy kwartał 2018r. opublikowanego przez spółkę w dniu 25.05.2018r.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż:

1/Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy, zakończony w dniu 31 marca 2018 roku, zostało zmienione w związku z koniecznością prezentacji w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2018 roku korekt wprowadzonych do sprawozdania finansowego za 2017 rok. W wyniku wprowadzonych korekt suma bilansowa uległa zmniejszeniu o kwotę 1.626 tys. złotych.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2018 roku nie uległ zmianie.

2/ Sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy, zakończony w dniu 31 marca 2018 roku, zostało zmienione w związku z koniecznością prezentacji w bilansie sporządzonym na dzień 31 marca 2018 roku korekt wprowadzonych do sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz uwzględnieniu wpływu tych korekt na rachunek zysków i strat za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2018r.
W wyniku wprowadzonych korekt suma bilansowa uległa zmniejszeniu o kwotę 779 tys. złotych, a wynik finansowy uległ zwiększeniu o kwotę 11 tys. złotych.

Zmianie uległy również poszczególne noty prezentowane w sprawozdaniu finansowym.

Korekty raportów za 2017 rok oraz za pierwsze półrocze 2018r., po przeprowadzonym badaniu przez biegłego rewidenta, Emitent przekazał do publicznej wiadomości w dniu 9 listopada 2018r.

Mając powyższe na uwadze Zarząd przekazuje w dniu dzisiejszym korektę raportu za pierwszy kwartał 2018r. poprzez jego publikację w pełnym zakresie.

 

Szczegółowa podstawa prawna:
§15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

Raport bieżący nr 61/2018   

 Data sporządzenia: 2018-11-16

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 grudnia 2018r.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 grudnia 2018 roku.


Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Załączniki:

Projekty_uchwal_ZWZ_2018_12_13

Formularz_glosowania_korespondencyjnego

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji

 

 


 

Raport bieżący nr 60/2018   

 Data sporządzenia: 2018-11-16

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 grudnia 2018r. 

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1-2 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 _1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ i § 12 pkt 1-2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie _"ZWZ"_, na dzień 13 grudnia 2018 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 _2_ KSH.Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki:

Ogłoszene o zwołaniu ZWZ 2018-12-13

 


 

Raport bieżący nr 59/2018   

 Data sporządzenia: 2018-11-09

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Korekta raportu za pierwsze półrocze 2018r. wraz z uzupełnieniem o raporty biegłego rewidenta z dokonanego przeglądu sprawozdań finansowych

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 01.10.2018r. rozszerzonego skonsolidownego raportu za pierwsze półrocze 2018r. niniejszym informuje o dokonanej korekcie przedmiotowego raportu.
Konieczność dokonania korekty sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2018r. jest rezultatem ukończonego badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, spółkę PROFIT - TAX AUDIT Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, który w dniu 9 listopada 2018r. wydał Raport z badania przedmiotowego sprawozdania.
Z uwagi na zakres zmian Zarząd postanowił przekazać korektę poprzez publikację w dniu dzisiejszym raportu w pełnym zakresie, z uwzględnieniem raportów z przeglądu wydanych przez biegłego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna:
§15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_

 


 

Raport bieżący nr 58/2018   

 Data sporządzenia: 2018-11-09

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Korekta raportów rocznych Emitenta za rok 2017 jednostkowego oraz skonsolidowanego oraz ich uzupełnienie w zakresie sprawozdania z badania przez biegłego rewidenta

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie "Spółka", "Emitent", w nawiązaniu do opublikowanych w dniu 27.04.2018r. raportów rocznych spółki za rok 2017 jednostkowego i skonsolidowanego niniejszym informuje o dokonanej korekcie obu raportów.

Konieczność dokonania istotnych korekt obu sprawozdań rocznych jest rezultatem ukończonego badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, spółkę PROFIT - TAX AUDIT Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, który w dniu 9 listopada 2018r. wydał sprawozdanie z badania sprawozdań rocznych Emitenta.

Z uwagi na fakt, że biegły wydał opinię bez zastrzeżeń, Prezes Zarządu, po dokonaniu niezbędnych korekt, podpisał oba sprawozdania finansowe.

Wobec znaczących różnic zgłoszonych przez biegłego rewidenta Zarząd postanowił przekazać korektę poprzez publikację w dniu dzisiejszym obu raportów w pełnym zakresie, z uwzględnieniem wydanych przez biegłego sprawozdań.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż z uwagi na okoliczność nie zatwierdzenia sprawozdań rocznych za 2017r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca br., Zarząd spółki niezwłocznie podejmie działania mające na celu zwołanie NWZ celem zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Emitenta oraz Grupy kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2017 przez uprawniony organ.

Szczegółowa podstawa prawna:
§15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757

 


 

Raport bieżący nr 57/2018   

 Data sporządzenia: 2018-11-08

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Otrzymanie Postanowienia Sądu o uchyleniu zaskarżonego przez Emitenta zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 30 października 2018r., na mocy którego Sąd uchylił zaskarżone przez Emitenta zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia 13 czerwca 2018r. w przedmiocie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki i postanowił o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

O zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. natomiast o złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 18 maja 2018r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

Raport bieżący nr 56/2018   

 Data sporządzenia: 2018-11-06

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu
6 listopada 2018 roku

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 listopada 2018 roku:

1/ POLNORD S.A., liczba akcji 3.439.189, liczba głosów 3.439.189, co stanowiło 83,50% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 34,65% głosów w ogólnej liczbie głosów.

2/ NEPTUN FIZAN, liczba akcji 528.361, liczba głosów 528.361, co stanowiło 12,83% głosów na tym
Zgromadzeniu oraz 5,32% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 


 

Raport bieżący nr 55/2018   

 Data sporządzenia: 2018-11-06

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Powołanie osoby nadzorującej

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 6 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Kołcun.

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki poniżej przekazuje informacje w zakresie wskazanym w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Pan Jarosław Kołcun jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji na kierunku Finanse i Rachunkowość.
Pan Jarosław Kołcun posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym, w dziedzinie zarządzania i kontrolingu oraz procesach restrukturyzacyjnych.
Od 2011 roku Pan Jarosław Kołcun zatrudniony jest w Bankowym Towarzystwie Kapitałowym SA, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu.
W latach poprzednich Pan Jarosław Kołcun był zatrudniony m.in. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Departamencie Domów Maklerskich oraz w spółkach zależnych PKO Bank Polski SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Kołcun:
- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 

Raport bieżący nr 54/2018   

 Data sporządzenia: 2018-11-06

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 listopada 2018r.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka", "Emitent"), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 6 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a informacja o zgłoszonych do protokołu NWZ sprzeciwach zamieszczona została pod uchwałami, względem których ten sprzeciw zgłoszono.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Uchwaly_podjete_NWZ_20181106

  

Raport bieżący nr 53/2018   

 Data sporządzenia: 2018-10-10 

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Informacja o wszczęciu śledztwa przez prokuraturę

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _ "Spółka" , "Emitent" _ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał jako pokrzywdzony z Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie, zawiadomienie o wszczęciu, na mocy postanowienia z dnia 2 października 2018r., śledztwa w związku ze złożonymi zawiadomieniami o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków Zarządu spółki zależnej od Emitenta tj. Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. _"KB DOM"_ oraz byłego członka Zarządu Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym zawiadomienie o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Mokotów w Warszawie otrzymał jako pokrzywdzony również podmiot zależny od Emitenta, KB DOM.

O złożonych zawiadomieniach do prokuratury Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2018
z dnia 21 marca 2018r.

Emitent podjął decyzję o publikacji powyższej informacji mając na uwadze możliwość powstania znacznej szkody majątkowej wyrządzonej KB DOM, wynikającej ze złożonego zawiadomienia do prokuratury, która może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej.

 


 

Raport bieżący nr 52/2018   

 Data sporządzenia: 2018-10-10 

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 6 listopada 2018r.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 listopada 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Projekty_uchwal_NWZ_20181106

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika

Formularz_glosowania_korespondencyjnego

 

 


 

Raport bieżący nr 51/2018   

 Data sporządzenia: 2018-10-10 

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 listopada 2018r.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 _1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ i § 13 ust. 2 oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _"NWZ"_, na dzień 6 listopada 2018 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa z następującym
porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 _2_ KSH

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

Ogloszene_o_zwolaniu_NWZ_20181106

 

 

 


 

Raport bieżący nr 50/2018   

 Data sporządzenia: 2018-10-04  

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka pozyskała informację od Pana Ireneusza Arczewskiego o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 5 października 2018r.
Pan Ireneusz Arczewski nie podał przyczyn rezygnacji.
Z uwagi na powyższe Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 


 

Raport bieżący nr 49/2018   

 Data sporządzenia: 2018-10-01   

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zatwierdzenie wyboru audytora przez Radę Nadzorczą

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 12 września br., Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu
1 października 2018r. działając zgodnie z par. 19 ust. 1 pkt 9 Statutu spółki, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu, Rada Nadzorcza do badania sprawozdań finansowych Emitenta wybrała spółkę PROFIT - TAX AUDIT Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Przemysłowa 2, _KRS 61282_, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 2659.

Umowa zawarta z audytorem dnia 12 września 2018r. obejmuje przeprowadzenie badania raportów rocznych Emitenta _jednostkowego i skonsolidowanego_ za rok 2017 i 2018 oraz przeglądu sprawozdań finansowych _jednostkowego i skonsolidowanego_ za pierwsze półrocze roku 2018 i 2019.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

 


 

Raport bieżący nr 48/2018   

 Data sporządzenia: 2018-09-21   

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwsze półrocze 2018r.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana DOM S.A. _"Emitent"_ informuje o zmianie daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2018r.
Raport ten zostanie opublikowany w dniu 01 października 2018 roku.
Pierwotna data publikacji ww. raportu, wskazana w harmonogramie przekazywania raportów okresowych tj. w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, to 25 września 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Raport bieżący nr 47/2018   

 Data sporządzenia: 2018-09-18     

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 września 2018r.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 września 2018 roku:

1/ POLNORD S.A., liczba akcji 3.439.189, liczba głosów 3.439.189, co stanowiło 76,47% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 34,65% głosów w ogólnej liczbie głosów.

2/ COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE
GROUP, liczba akcji 902.850, liczba głosów 902.850, co stanowiło 20,08% głosów na tym
Zgromadzeniu oraz 9,10% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

 Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 


 

Raport bieżący nr 46/2018   

 Data sporządzenia: 2018-09-18     

 Skrócona nazwa emitenta       

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Powołanie osób nadzorujących.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu 18 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Pana Karola Banaś,
2. Pana Macieja Szulca.

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki poniżej przekazuje informacje w zakresie wskazanym w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Pan Karol Banaś jest Absolwentem Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach z różnych branż, m.in. w Xcity Investment, GK Fenix Group, Glazura Królewska S.A. w zakresie tworzenia narzędzi i rozwiązań finansowych oraz wprowadzania systemów kontrolingowych. Pan Karol Banaś ma doświadczenie w przeprowadzaniu projektów restrukturyzacyjnych.
Obecnie zatrudniony jest w Polnord SA na stanowisku Dyrektora Biura Księgowo-Kontrolingowego oraz działu IT.

Pan Maciej Szulc jest Absolwentem kierunku finanse i bankowość.
Był uczestnikiem szeregu szkoleń m.in. z dziedziny analizy finansowej, księgowości PSR i MSR/MSSF, KSH, budowania strategii przedsiębiorstw oraz controllingu.
W latach 2000-2014 pracownik oraz kierownik działów finansowych, analiz i strategii oraz komórek controllingowych m. in. w Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze" oraz Inteligo Financial Services SA.
Od roku 2015 zatrudniony na stanowisku eksperta, a od roku 2016 menedżera zespołu Korporacyjnego Kontrolingu Strategicznego w Departamencie Rozwoju Korporacji PKO Banku Polskiego SA. Jednocześnie od 2015 roku w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA pełni funkcję zarządzającego NEPTUN – fundusz inwestycyjnych zamknięty aktywów niepublicznych.
Były członek rady nadzorczej PKO BP Faktoring SA _obecnie PKO Faktoring SA_ z siedzibą w Warszawie, aktualnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Inter-Risk Ukraina spółka z dodatkową odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Finansowa Kompania "Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie oraz Członek Rady Nadzorczej Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Pan Maciej Szulc posiada ponad 13 letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym w obszarach wyceny przedsiębiorstw, oceny rentowności inwestycji, budowy modeli finansowych, budżetowania, planowania i controllingu kosztów.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z ww. osób:
- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

 Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


 

Raport bieżący nr 45/2018   

 Data sporządzenia: 2018-09-18     

 Skrócona nazwa emitenta       

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Treść uchwał podjętych przez  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2018r. 

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"NWZ"_ w dniu 18 września 2018 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a informacja o zgłoszonych do protokołu NWZ sprzeciwach zamieszczona została pod uchwałami względem których ten sprzeciw zgłoszono.

 

 Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Załączniki:

Uchwały NWZ 18 IX 2018

 


 

Raport bieżący nr 44/2018

 Data sporządzenia: 2018-09-12

 Skrócona nazwa emitenta

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat:  Zawarcie umowy z audytorem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, informuje, iż dnia 12 września 2018r. zawarta została umowa z PROFIT - TAX AUDIT Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Przemysłowa 2, _KRS 61282_ na realizację usług atestacyjnych obejmujących przeprowadzanie badania i przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 oraz przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku 2018.

Zarząd wyjaśnia, iż zawarcie umowy nastąpiło pomimo braku stosownej uchwały Rady Nadzorczej, której skład zostanie uzupełniony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 września br.
Mając jednak na uwadze decyzję Zarządu GPW z dnia 02 maja 2018r. o zawieszeniu obrotu akcjami Spółki z uwagi na brak sporządzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok 2017, podjęte działania mają na celu doprowadzenie do jak najszybszego zbadania przedmiotowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz doprowadzenie do wznowienia obrotu akcjami Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd zarekomenduje podjęcie stosownej uchwały w sprawie wyboru spółki PROFIT - TAX AUDIT Sp. z o.o. , a o podjętej decyzji przez organ nadzorczy Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 43/2018

 Data sporządzenia: 2018-08-24

 Skrócona nazwa emitenta

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat:  Rezygnacja osoby nadzorującej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Rafała Kos z dnia 22 sierpnia 2018r. o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Pan Rafał Kos nie podał przyczyn rezygnacji.
Jednocześnie Emitent informuje, iż celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zwołane zostało na dzień 18 września 2018r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2018 z dnia 22 sierpnia br.

Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 

 


 

Raport bieżący nr 42/2018   

 Data sporządzenia: 2018-08-22      

 Skrócona nazwa emitenta       

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18 września 2018r. 

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 września 2018 roku.

 

 Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Załączniki:

Projekty uchwal_NWZ_2018_09_18.pdf

Formularz_glosowania_korespondencyjnego

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji

 


 

 

Raport bieżący nr 41/2018   

 Data sporządzenia: 2018-08-22      

 Skrócona nazwa emitenta       

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki na dzień 18 września 2018r.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2  Kodeksu spółek handlowych ("KSH”)
 i § 13 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ”), na dzień
18 września 2018 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110
Krokowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 (2) KSH

 

Podstawa prawna       

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 18 września 2018r.

 


 

Raport bieżący nr 40/2018

 Data sporządzenia: 2018-08-21

 Skrócona nazwa emitenta

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Dariusz Krawczyk złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 21 sierpnia 2018r.
Pan Dariusz Krawczyk nie podał przyczyn rezygnacji.
Jednocześnie Emitent informuje, iż oświadczenie o rezygnacji zostało złożone we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy kapitałowej Emitenta, w których Pan Dariusz Krawczyk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Z uwagi na powyższe Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

 

Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 

 


 

Raport bieżący nr 39/2018

 Data sporządzenia: 2018-08-14

 Skrócona nazwa emitenta

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Informacja o uchyleniu postanowienia o ustnowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym dla podmiotu zależnego od Emitenta


Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość od Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. _"KB DOM"_ - spółki zależnej, o wydanym dnia 13 sierpnia 2018r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Postanowieniu w przedmiocie uchylenia Postanowienia z dnia 25 kwietnia 2018r. wydanego przez ten Sąd w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pani Brygidy Tamary Wasilewskiej, a także wstrzymania rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.
Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego było konsekwencją złożonego przez KB DOM wniosku o ogłoszenie upadłości.

O złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 27 lutego 2018r natomiast o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym w raporcie bieżącym nr 22/2018 z dnia 7 maja br.

 

 


 

Raport bieżący nr 38/2018

 Data sporządzenia: 2018-07-13


 Skrócona nazwa emitent

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Informacja o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu sanacyjnym dla podmiotu zależnego od Emitenta


 Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość od Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. _"KB DOM"_ - spółki zależnej, o wydanym dnia 12 lipca 2018r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, Postanowieniu o zabezpieczeniu majątku KB DOM poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pana Janusza Łepkowskiego posiadającego licencję nr 304 .
Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego jest konsekwencją złożonego przez KB DOM wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM.
O złożonym wniosku Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 27 lutego 2018r.

 


 

Raport bieżący nr 37/2018   

Data sporządzenia: 2018-06-29       

Skrócona nazwa emitenta       

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat:  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  w dniu 29 czerwca 2018 roku

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”,
„Emitent”),  przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku:

1/ POLNORD S.A., liczba akcji 3.439.189, liczba głosów 3.439.189, co stanowiło 86,68% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 34,65% głosów w ogólnej liczbie głosów.

2/ Neptun FIZAN liczba akcji 528.361, liczba głosów 528.361, co stanowiło 13,32% głosów na tym
Zgromadzeniu oraz  5,32% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

  

 


 

 

 Raport bieżący nr 36/2018   

Data sporządzenia: 2018-06-29       

Skrócona nazwa emitenta       

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat:  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018r.

 

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”,
„Emitent”),  przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki ("ZWZ") w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie na tym Zgromadzeniu, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki:

Uchwaly_podjete_WZ_20180629.pdf

 

 


 

 

Raport bieżący nr 35/2018  

Data sporządzenia: 2018-06-20      

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Zwrot wniosku Emitenta o ogłoszenie upadłości spółki

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o tym, iż w dniu 13 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, wydał zarządzenie o zwrocie wniosku Spółki o ogłoszenie upadłości, złożonego przez Zarząd Spółki w dniu 18 maja 2018 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 18 maja 2018r.

Powodem zwrotu wniosku było, w ocenie Sądu, niedopełnienie przez Emitenta w wyznaczonym terminie, wymogów formalnych związanych ze złożonym wnioskiem (art. 29 Prawa upadłościowego).

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż braki formalne, na które powołuje się Sąd w uzasadnieniu zarządzenia o zwrocie wniosku, zostały przez Spółkę uzupełnione w wyznaczonym terminie i w zakresie wskazanym przez Sąd dnia 11 czerwca 2018 r.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Emitenta uznając stanowisko Sądu w kwestii zwrotu wniosku za niezasadne, złoży na przedmiotowe zarządzenie zażalenie.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 34/2018   

 Data sporządzenia: 2018-06-14       

 Skrócona nazwa emitenta       

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Uzupełnienie do raportu dotyczącego projektów uchwał na WZ Spółki zwołane na dzień
29 czerwca 2018r.

Treść raportu:

W nawiązaniu do RB nr 30/2018 z dnia 1 czerwca 2018r. w przedmiocie projektów uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2018r., Zarząd Korporacja
Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), przekazuje
w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017, którego rozpatrzenie
i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  

Podstawa prawna       

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

  

Załączniki:

SRNzD_20180530_F.pdf

 


 

 

Raport bieżący nr 33/2018   

Data sporządzenia: 2018-06-09       

Skrócona nazwa emitenta       

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zawiadomienie o wszczęciu śledztwa przez prokuraturę

Treść raportu

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 08 czerwca 2018r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta, Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. („KB DOM”), zawiadomienie o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, w związku
ze złożonym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstw przez niektórych byłych członków Zarządu KB DOM, w związku z działalnością KB DOM prowadzoną na terenie Federacji Rosyjskiej, polegających na niedopełnieniu ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem KB DOM, co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów (w rozumieniu Kodeksu karnego) w majątku KB DOM.

 

O złożonym zawiadomieniu do prokuratury przez Zarząd KB DOM Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 1 marca 2018r.

 

Podstawa prawna       

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufna

 

 


 

 

Raport bieżący nr 32/ 2018   

 Data sporządzenia: 2018-06-05        

 Skrócona nazwa emitenta       

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Informacja dotycząca wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego złożonego przez podmiot zależny od Emitenta

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana DOM S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż dnia 05 czerwca 2018 roku powziął wiadomość o tym, iż zarządzeniem z dnia 28 maja 2018 roku, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ z siedzibą w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy uznał, iż wniosek dłużnika Korporacji Budowlanej DOM sp. z o.o. („KB DOM”) –podmiotu zależnego od Emitenta, z dnia 01.03.2018r
o otwarcie postępowania sanacyjnego, po dołączeniu przez dłużnika pisma z dnia 21.05.2018r., spełnia wymogi formalne, a zatem przy uwzględnieniu wniosku dłużnika z dnia 21.05.2018r.
o ponowne rozpoznanie, sprawie można nadać dalszy bieg.

O złożeniu przez KB DOM wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 27 lutego 2018r. natomiast
o zwrocie przez Sąd wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.

 

Podstawa prawna       

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 31/2018  

Data sporządzenia: 2018-06-04      

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Rozwiązanie umowy przez audytora

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 04 czerwca 2018 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie z dnia 31 maja 2018 r. od Deloitte Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawla II 22, w sprawie rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie usług rewizji finansowej oraz innych usług atestacyjnych (umowa o badanie i przeglądy sprawozdań finansowych Spółki).

Powyższa umowa zawarta została pomiędzy audytorem, a Emitentem, w dniu 20 lipca 2017r. na okres 2 lat.

O wyborze ww. podmiotu do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2017-2018, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2017 z dnia 31 maja 2017r.

W otrzymanym oświadczeniu Deloitte Polska sp. z o.o. sp.k. wskazała, iż powodem rozwiązania umowy jest bezskuteczny upływ 15 dniowego terminu wyznaczonego Spółce w wezwaniu z dnia 9 maja 2018r. na wykonanie obowiązków wynikających z umowy na badanie, polegających na dostarczeniu przez Emitenta dokumentacji pozwalającej na zakończenie badania będącego przedmiotem umowy, a w szczególności na niedostarczeniu przez Spółkę ostatecznego, podpisanego przez Zarząd Spółki jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 uwzględniającego bieżącą sytuację Emitenta.

W okresie obowiązywania umowy nie było przypadków wyrażenia, w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych oraz odmowy ich wyrażenia.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, na dzień zamieszczania niniejszego komunikatu, w okresie obowiązywania umowy nie było przypadków rozbieżności odnośnie co do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług pomiędzy osobami zarządzającymi, a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta. Jednocześnie Zarząd oświadcza, iż wskazane okoliczności poddawane są obecnie analizom.

Pismo biegłego rewidenta adresowane do KNF, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy, zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego wpłynięciu do Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej od Emitenta, Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. („KB DOM”), oświadczenie z dnia 31 maja 2018 r. od Deloitte Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawla II 22, w sprawie rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy z KB DOM o świadczenie usług rewizji finansowej oraz innych usług atestacyjnych. W otrzymanym oświadczeniu Deloitte Polska sp. z o.o. sp.k. wskazała, iż powodem rozwiązania umowy jest bezskuteczny upływ 15 dniowego terminu wyznaczonego KB DOM w wezwaniu z dnia 8 lutego 2018r. na wykonanie obowiązków wynikających z umowy na badanie, polegających na dostarczeniu przez KB DOM dokumentacji pozwalającej na zakończenie badania będącego przedmiotem umowy, a w szczególności na niedostarczeniu przez KB DOM ostatecznego, podpisanego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2017.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

 


 

 

Raport bieżący nr 30/2018  

Data sporządzenia: 2018-06-01      

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2018r.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku.

 

Podstawa prawna      

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Załączniki:

Projekty_uchwal_ZWZ_20180629.pdf

WZ_Formularz_glosowania_korespondencyjne.pdf

 

 


 

 

Raport bieżący nr 29/2018  

Data sporządzenia: 2018-06-01      

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018r.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”), na dzień 29 czerwca 2018 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2017.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2017.
 12. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 13. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 14. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 (2) KSH

 

Podstawa prawna      

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Załączniki:

KB_DOM_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ.pdf

 

 


 

 

Raport bieżący nr 28/2018   

Data sporządzenia: 2018-05-21       

Skrócona nazwa emitenta       

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki Korporacja Budowlana DOM S.A.

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 21 maja 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: "Zarząd GPW") Uchwały nr 487/2018 w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Uchwały nr 487 /2018 Zarządu GPW z dnia 21.05.2018r.

 

 

Podstawa prawna       

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

KB_DOM_RB_nr_28_zalacznik_uchwala_GPW_oznaczenie_akcji_20180521.pdf

 

 

 


 

 

Raport bieżący nr 27/ 2018   

Data sporządzenia: 2018-05-21       

Skrócona nazwa emitenta       

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zawiadomienie o wszczęciu śledztwa przez prokuraturę

Treść raportu

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 maja 2018r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta, Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. („KB DOM”), zawiadomienie o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Pucku, w związku
ze złożonymi zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków Zarządu oraz głównego księgowego KB DOM.

O złożonych zawiadomieniach do prokuratury przez Zarząd KB DOM, Radę Nadzorczą KB DOM oraz Radę Nadzorczą Spółki, Emitent informował w raportach bieżących nr 6/2018 z dnia 1 marca 2018r., nr 12 /2018 z dnia 21 marca 2018r. oraz nr 16/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.

 

 

Podstawa prawna       

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufna

 

 


 

 

Raport bieżący nr 26/ 2018   

 Data sporządzenia: 2018-05-18        

 Skrócona nazwa emitenta       

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości 

 Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („ Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 maja 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta z uwagi na zaistnienie przesłanek
z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego (utrata zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych).

 

 

Podstawa prawna       

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

 


 

 

Raport bieżący nr 25/ 2018   

Data sporządzenia: 2018-05-18       

Skrócona nazwa emitenta       

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Tytuł: Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta dwóch wezwań  do zapłaty

Treść raportu

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 maja 2018r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta, Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. („KB DOM”), wezwanie do zapłaty kwoty 11 306 106,06 PLN (jedenaście milionów trzysta sześć tysięcy sto sześć złotych 06/100), wynikającej z zawartych pomiędzy stronami umów pożyczek.

Ponadto, w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od KB DOM wezwanie do zapłaty w łącznej kwocie 566.941,05 PLN, przy czym kwota 556.279,80 PLN wynika z transakcji dokonanej między stronami dnia 30 września 2017r. polegającej na sprzedaży środków trwałych z KB DOM do Emitenta. 
W związku z dokonaniem tej transakcji Zarząd KB DOM złożył dnia 26 kwietnia 2018r. zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez niektórych byłych członków zarządu KB DOM oraz byłą główną księgową, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.

W przypadku obu wezwań, o których mowa powyżej, Emitent został zobowiązany do ich zapłaty
w terminie 7 dni od ich doręczenia.

 

Podstawa prawna       

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufna

 

 


 

 

Raport bieżący nr 24/ 2018  

Data sporządzenia: 2018-05-10      

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Treść raportu: Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej zawartej w załączniku do rocznych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2017r.

Treść raportu:        

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść załącznika do raportów rocznych Emitenta za rok 2017 (jednostkowego oraz skonsolidowanego) opublikowanych dnia 27 kwietnia 2018r. Korekta dotyczy oczywistej pomyłki pisarskiej zawartej w Oświadczeniu Prezesa Zarządu o odmowie podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017r. Korporacji Budowlanej DOM SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Korporacja Budowlana DOM SA za rok 2017, gdzie wskazano, ze występuje on jako osoba uprawniona do reprezentacji spółki Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. (podmiot zależny od Emitenta).

 

 

 

Podstawa prawna        

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 Zal. do RB nr 24_Oswiadczenie_odmowy_podpisu_kor._201805101394928527 

 

 


 

 

Raport bieżący nr 23/ 2018  

Data sporządzenia: 2018-05-09      

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Treść raportu: Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela podmiotu zależnego od Emitenta

Treść raportu:        

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż otrzymał od Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. („KB DOM”) - spółki zależnej, informację o doręczeniu w dniu 9 maja 2018 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosku Pana Janusza Kowalczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Kowalczyk - Materiały Budowlane Janusz Kowalczyk” o ogłoszenie upadłości KB DOM.

W związku ze złożonym wnioskiem, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018r. postanowił o połączeniu sprawy z wniosku wierzyciela Janusza Kowalczyk z wnioskiem dłużnika KB DOM o ogłoszenie upadłości do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna        

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

 


 

 

Raport bieżący nr 22/ 2018  

Data sporządzenia: 2018-05-07        

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Korekta raportu w sprawie ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego dla podmiotu zależnego od Emitenta

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) koryguje oczywistą pomyłkę wyrażoną w treści raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 7 maja 2018r. dotyczącą ustanowienia tymczasowego nadzory sądowego dla podmiotu Korporacja Budowlana sp. z o.o. („KB DOM”) – spółki zależnej, w ten sposób, iż ustanowienie nadzorcy sądowego w KB DOM jest konsekwencją jedynie wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez KB DOM i nie dotyczy wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

 

 

 

Podstawa prawna        

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

 


 

 

Raport bieżący nr 21/ 2018  

Data sporządzenia: 2018-05-07        

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Informacja o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla podmiotu zależnego od Emitenta

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż otrzymał od Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. („KB DOM”) - spółki zależnej, informację o wpłynięciu w dniu 7 maja 2018 r. do KB DOM, Postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VI Wydział Gospodarczy z dnia 25 kwietnia 2018r. o zabezpieczeniu majątku KB DOM poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pani Brygidy Tamary Wasilewskiej posiadającej licencję nr 720.

Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego jest konsekwencją złożonego przez KB DOM wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM i wniosku o ogłoszenie upadłości KB DOM. O złożonych wnioskach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 27 lutego 2018r.

 

 

Podstawa prawna        

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

 


 

 

Raport bieżący nr 20/ 2018  

Data sporządzenia: 2018-05-02        

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Zawieszenie notowań akcji Emitenta

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 2 maja 2018 roku powziął informację dotyczącą podjęcia przez Zarząd GPW Uchwały nr 416/2018 w sprawie zawieszenia obrotu akcji Spółki oznaczonych kodem PLTRAST00020" od dnia 2 maja 2018 roku, na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Żądanie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta związane jest z brakiem sporządzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok 2017.

 

 

 

Podstawa prawna        

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 


 

 

Raport bieżący nr 19/ 2018  

Data sporządzenia: 2018-04-30        

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Korekta raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2017r.

Treść raportu:

Zarząd KBE DOM S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017r. opublikowanego w dniu 27.04.2018r. Zarząd wyjaśnia iż publikacja raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2017r. nie zawierała załącznika w postaci oświadczenia o wyborze audytora. W związku z powyższym Emitent koryguje przedmiotowe raporty o brakujący załącznik.

 

 

Podstawa prawna        

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

ZAŁĄCZNIK 

 


 

 

 

Raport bieżący nr 18/ 2018  

Data sporządzenia: 2018-04-26        

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Oświadczenia o odmowie podpisania sprawozdania finansowego za rok 2017

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Emitent”) informuje, że:

 1. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. („REWIT”) - podmiot prowadzący księgi rachunkowe Emitenta na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2018 roku - dostarczył dzisiaj oświadczenie o odmowie podpisania Sprawozdania Finansowego Emitenta za okres 01.01.2017-31.12.2017 w związku z treścią art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) wraz z pisemnym uzasadnieniem,
 2. w związku z treścią art. 52 ust. 2 Ustawy, Prezes Zarządu Emitenta, podając pisemne uzasadnienie, odmówił podpisania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Emitenta za okres 01.01.2017-31.12.2017 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 01.01.2017-31.12.2017,
 3. otrzymał dzisiaj od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. („KB DOM”) - spółki zależnej, informację, że:
  1. REWIT - podmiot prowadzący księgi rachunkowe KB DOM na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2018 roku - dostarczył dzisiaj oświadczenie o odmowie podpisania Sprawozdania Finansowego KB DOM za okres 01.01.2017-31.12.2017 w związku z treścią art. 52 ust. 2 Ustawy wraz z pisemnym uzasadnieniem,
  2. w związku z treścią art. 52 ust. 2 Ustawy, Prezes Zarządu KB DOM, podając pisemne uzasadnienie, odmówił podpisania Sprawozdania Finansowego KB DOM za okres 01.01.2017-31.12.2017.

 

 

Podstawa prawna      

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

 


 

 

Raport bieżący nr 17/ 2018  

Data sporządzenia: 2018-04-26        

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Przeszacowanie wartości aktywów finansowych Emitenta

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („ Emitent”) informuje, iż w związku z pracami nad sprawozdaniami finansowymi za rok 2017, zlecone zostało zewnętrznemu podmiotowi przeprowadzenie wyceny wartości aktywów w spółce zależnej od Emitenta, KB DOM sp. z o.o. („KB DOM”, „Spółka”) według stanu na 31 grudnia 2017 roku. Wycena została sporządzona w celu przeprowadzenia testu na utratę wartości posiadanych aktywów w postaci udziałów posiadanych przez Emitenta w podmiocie zależnym spółce KB DOM. Emitent informuje, że na dzień 31 grudnia 2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 100% udziałów w KB DOM.

W wyniku dokonanej oceny, wartość Spółki wyliczona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych na bazie danych ekonomicznych określonych w prognozie przygotowanej przez KB DOM, wyniosła około 28 mln PLN.

W związku ze złożeniem przez KB DOM wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości firmy w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz wartości udziałów w sprawozdaniu jednostkowym Emitenta do wyżej wskazanej kwoty.

Jednocześnie Emitent informuje, iż trwają prace nad badaniem sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2017.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 16/ 2018  

Data sporządzenia: 2018-04-26        

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Złożenie przez spółkę zależną od Emitenta zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał dzisiaj od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. („KB DOM”) - spółki zależnej, informację o złożeniu przez KB DOM w dniu 26 kwietnia 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych członków zarządu KB DOM, oraz byłego głównego księgowego KB DOM, przestępstw określonych w art. 296 §3 kodeksu karnego w zw. z art. 587 §1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 77 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 §2 kodeksu karnego, w związku ze sprzedażą majątku, w tym środków trwałych KB DOM, co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów (w rozumieniu Kodeksu karnego) w majątku KB DOM. 

Emitent podaje informację do publicznej wiadomości, gdyż w jego ocenie informacja dotycząca podjęcia przez KB DOM działań przed prokuraturą, dotyczących czynności niektórych byłych członków zarządu KB DOM, oraz byłego głównego księgowego KB DOM, może być istotna dla akcjonariuszy Emitenta i wskazuje na dążenie do pełnego wyjaśnienia opisanych powyżej spraw. 

 

Podstawa prawna      

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

 


 

 

Raport bieżący nr 15/ 2018  

Data sporządzenia: 2018-04-25        

Skrócona nazwa emitenta      

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Informacja dotycząca zwrotu wniosku spółki zależnej od Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana DOM S.A. ("Emitent") informuje, iż dnia 25 kwietnia 2018 roku powziął wiadomość o tym, iż zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ z siedzibą w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowił o zwrocie wniosku spółki zależnej od Emitenta, tj. KB DOM sp. z o.o.(„KB DOM”, „Spółka’) z siedzibą w Kartoszynie o otwarcie postępowania sanacyjnego.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że dłużnik (KB DOM) nie uzupełnił braków formalnych wniosku, gdyż nie podał pełnych imion lub imion i nazwisk wspólników spółek cywilnych, będących wierzycielami KB DOM.

W ocenie Spółki rozstrzygnięcie Sądu jest nieprawidłowe dlatego tez na przedmiotowe zarządzenie KB DOM złoży zażalenie. Zgodnie bowiem z art. 130 § 1 i § 2 k.p.c. zwrot pisma może nastąpić w przypadku nieuzupełnienia braków, które uniemożliwiają nadanie pismu dalszego biegu. Takim brakiem w odniesieniu do wniosku o otwarcie sanacji nie jest niewskazanie pełnych imion lub imion i nazwisk wspólników spółki cywilnej, w szczególności w sytuacji, gdy na podstawie innych danych zawartych we wniosku (np. nazwa spółki lub NIP) istnieje możliwość jednoznacznej identyfikacji wierzyciela oraz posiadanych przez niego wierzytelności. Ponadto na obecnym etapie sprawy pełne dane wierzycieli nie są przedmiotem badania przez Sąd, co potwierdza utrwalona linia orzecznicza, w tym orzeczenia sądów apelacji gdańskiej, w szczególności Sądu Okręgowego w Gdańsku, który jest sądem odwoławczym w tej sprawie.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, ze KB DOM wystąpi do Sądu z pismem o niezwłoczne rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zawartego we wniosku o sanację, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy w przedmiocie otwarcia sanacji.

O złożeniu przez KB DOM wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości , Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 27 lutego 2018r.

 

Podstawa prawna      

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 14/2018

Data sporządzenia: 2018-04-20

Skrócona nazwa emitenta

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2017 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana DOM S.A. ("Emitent") informuje o zmianie daty publikacji raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2017. Raporty te zostaną opublikowane w dniu 27 kwietnia 2018 roku. Pierwotna data publikacji ww. raportów, wskazana w harmonogramie przekazywania raportów okresowych tj. w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, to 24 kwietnia 2018 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

 

 


 

 

Raport bieżący nr: 13/2018

Data sporządzenia: 2018-03-29

godz. 19:45

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Korporacja Budowlana Dom SA ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 29.03.2018r. powołała, z dniem 29.03.2018r. do składu Zarządu Spółki Pana Grzegorza Dobrowolskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Grzegorz Dobrowolski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys Pana Grzegorza Dobrowolskiego został przedstawiony w załączniku.

 

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-03-29 Grzegorz Dobrowolski – Prezes Zarządu

 

 


 

 

Raport bieżący nr: 12/2018

Data sporządzenia: 2018-03-21

godz. 20:06

Temat: Złożenie przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członków Rady Nadzorczej sp. zależnej od Emitenta zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 21.03.2018r. otrzymał informację od pełnomocnika - reprezentującego Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członków Rady Nadzorczej spółki zależnej od Emitenta tj. Korporacja Budowlana Dom Sp. z.o.o („KB DOM”), o złożeniu przez niego do Prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych członków zarządu KB DOM oraz byłego członka zarządu Emitenta, przestępstw określonych w art. 296 § 3 KK oraz art. 587§1 KSH w zw. z art. 12 KK w zw. z art. 296 §1 KK, polegających na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem KB DOM, a także przedstawianiu Radzie Nadzorczej nieprawdziwych danych dotyczących sytuacji finansowej Emitenta i KB DOM oraz możliwości ich restrukturyzacji, co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów (w rozumieniu KK) w majątku Emitenta oraz KB DOM.

Rada Nadzorcza postanowiła podać niniejszą informację do publicznej wiadomości, gdyż w ocenie Rady Nadzorczej informacja dotycząca podjęcia działań przed prokuraturą, dotyczących czynności niektórych byłych członków zarządu KB DOM i członka zarządu Emitenta, może być istotna dla akcjonariuszy i wskazuje na dążenie Rady Nadzorczej Emitenta oraz Rady Nadzorczej KB DOM do pełnego wyjaśnienia opisanych powyżej spraw.

 

Z uwagi, iż obecnie nie został powołany nowy Zarząd Emitenta, niniejszy raport bieżący podpisany został przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

2018-03-21 Dariusz Krawczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

 


 

 

Raport bieżący nr: 11/2018

Data sporządzenia: 2018-03-19

godz. 19:26

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 19.03.2018r wpłynęła do Członków Rady Nadzorczej Emitenta rezygnacja Pana Jarosława Steckiego z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 19.03.2018r.

W rezygnacji Pan Jarosław Stecki oświadczył, iż:

- pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz Prezesa Zarządu Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. („KB DOM”),

- istnieją obiektywne okoliczności wymagające uregulowania kwestii formalnych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zawarcia umów pomiędzy Emitentem a KB DOM,

- w dniu 27.02.2018r. - jako Prezes Zarządu KB DOM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi Prawem Restrukturyzacyjnym,

wobec powyższego jako ważny powód złożenia rezygnacji wskazał potencjalny konflikt interesów, który może powstać w relacjach pomiędzy Emitentem a KB DOM, w szczególności w relacjach o charakterze zobowiązaniowym.

 

Z uwagi, iż Emitent nie ma obecnie Zarządu, niniejszy raport bieżący podpisany został przez Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

2018-03-19 Agnieszka Bernabiuk –Perkowska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 

 


 

 

Raport bieżący nr: 10/2018

Data sporządzenia: 2018-03-09

godz. 14:57

Temat: Informacja o otrzymaniu przez spółkę zależną od Emitenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na generalne wykonawstwo

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż otrzymał dzisiaj od Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) - spółki zależnej, informację o wpłynięciu w dniu 9 marca 2018 r. do KB DOM oświadczenia NAPOLLO 5 Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o odstąpieniu od umowy w części dotychczas niewykonanej, ze skutkiem doręczenia oświadczenia, zawartej z KB DOM w dniu 16.05.2017r., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2017 z dnia 16.05.2017r.

Spółka wezwała także KB DOM do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia w/w umowy, z tytułu odstąpienia od umowy.

KB DOM obecnie analizuje podstawy prawne i faktyczne zasadności złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i podejmie odpowiednie kroki prawne, celem ochrony swoich interesów.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-03-09 Jarosław Stecki Prezes Zarządu

 

 


 

 

Raport bieżący nr: 9/2018

Data sporządzenia: 2018-03-05

g. 18:18

Temat: Informacja o otrzymaniu przez spółkę zależną od Emitenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na generalne wykonawstwo

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż otrzymał dzisiaj od Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) - spółki zależnej, informację o wpłynięciu w dniu 5 marca 2018 r. do KB DOM oświadczenia JHM Development SA („Spółka”) o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM w dniu 22.12.2016r., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2016 z dnia 22.12.2016r.

Spółka wezwała także KB DOM do zapłaty kary umownej za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych, objętych w/w umową.

KB DOM obecnie analizuje podstawy prawne i faktyczne zasadności złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i podejmie odpowiednie kroki prawne, celem ochrony swoich interesów.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-03-05 Jarosław Stecki Prezes Zarządu

 

 


  

Raport bieżący nr: 8/2018

Data sporządzenia: 2018-03-02

g. 12:31

Temat: Wypowiedzenie przez ING Bank Śląski S.A. umów kredytowych spółce zależnej od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał dzisiaj od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) - spółki zależnej, informację o wpłynięciu w dniu 2 marca 2018 r. do KB DOM pism z ING Banku Śląskiego S.A. stanowiących wypowiedzenie następujących umów kredytowych:

 • umowy wieloproduktowej nr 891/2016/00000769/00 z 22 lipca 2016 r., oraz
 • umowy nr 891/2017/00001024/00 z 28 lipca 2017 r.

 

Wypowiedzenie ww. umów nastąpiło z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-03-02 Jarosław Stecki Prezes Zarządu

 

 


 

Raport bieżący nr: 7/2018

Data sporządzenia: 2018-03-02

g. 12:24

Temat: Informacja o oświadczeniach o odstąpieniu od umów otrzymanych przez spółkę zależną od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał dzisiaj od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) - spółki zależnej, informację o wpłynięciu w dniu 2 marca 2018 r. do KB DOM następujących oświadczeń kontrahentów o odstąpieniu od umów, które łączyły ich z KB DOM:

 • Oświadczenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego EKO-BUD Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM w dniu 16 maja 2017 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy informował raportem bieżącym nr 16/2017 z 16 maja 2017 r.;
 • Oświadczenie Polnord Apartamenty Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM w dniu 4 maja 2017 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy informował raportem bieżącym nr 13/2017 z 4 maja 2017 r. Jednocześnie KB DOM została wezwany do zapłaty kary umownej w wysokości 2.420 tys. PLN;
 • Oświadczenie Polnord Apartamenty Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM w dniu 4 września 2017 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy informował raportem bieżącym nr 38/2017 z 4 września 2017 r. Jednocześnie KB DOM został wezwany do zapłaty kary umownej w wysokości 7.441 tys. PLN;
 • Oświadczenie Polnord Olsztyn Tęczowy Las Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM w dniu 7 grudnia 2017 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy informował raportem bieżącym nr 60/2017 z 7 grudnia 2017 r. Jednocześnie KB DOM został wezwany do zapłaty kary umownej w wysokości 2.065 tys. PLN;
 • Oświadczenie Polnord Olsztyn Tęczowy Las Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM w dniu 22 września 2016 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy informował raportem bieżącym nr 21/2016 z 22 września 2016 r. Jednocześnie KB DOM został wezwany do zapłaty kary umownej w wysokości 1.630 tys. PLN;
 • Oświadczenie Polnord Warszawa – Ząbki Neptun Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM w dniu 30 maja 2017 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy informował raportem bieżącym nr 18/2017 z 30 maja 2017 r. Jednocześnie KB DOM został wezwany do zapłaty kary umownej w wysokości 3.639 tys. PLN.

 

KB DOM obecnie analizuje podstawy prawne i faktyczne zasadności złożenia przez kontrahentów ww. oświadczeń o odstąpieniu od umów i podejmie odpowiednie kroki prawne, celem ochrony swoich interesów. Ponadto KB DOM w trybie pilnym dokona analizy wpływu ww. oświadczeń o odstąpieniu od umów na możliwość przeprowadzenia działań przewidzianych we wstępnym planie restrukturyzacji, który stanowi załącznik do wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Emitent o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego KB DOM, informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 z 27 lutego 2018 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-03-02 Jarosław Stecki Prezes Zarządu

 

 


 

Raport bieżący nr: 6/2018

Data sporządzenia: 2018-03-01

Temat: Złożenie przez spółkę zależną od Emitenta zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał dzisiaj od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) - spółki zależnej, informację o złożeniu przez KB DOM w dniu 1 marca 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych członków zarządu KB DOM, przestępstw określonych w art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego w związku z działalnością KB DOM prowadzoną na terenie Federacji Rosyjskiej, polegających na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem KB DOM, co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów (w rozumieniu Kodeksu karnego) w majątku KB DOM.

Emitent o działalności spółki zależnej na terenie Federacji Rosyjskiej informował m. in. w raportach bieżących nr 14/2014 z 5 czerwca 2014 r., 22/2014 z 9 września 2014 r., 12/2017 z 25 kwietnia 2017 r.

Emitent podaje informację do publicznej wiadomości, gdyż w jego ocenie informacja dotycząca podjęcia przez KB DOM działań przed prokuraturą, dotyczących czynności niektórych byłych członków zarządu KB DOM, może być istotna dla akcjonariuszy Emitenta i wskazuje na dążenie do pełnego wyjaśnienia opisanych powyżej spraw. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-03-01 Jarosław Stecki Prezes Zarządu

 

 


 

Raport bieżący nr: 5/2018/k

Data sporządzenia: 2018-02-28

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 5/2018 - Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

 

g. 15:09

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. informuje, że koryguje oczywistą omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 5/2018 z 27 lutego 2018 r. dotyczącą tematu przedmiotowego raportu:

 

było:

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta”

 

powinno być:

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta”.

 

W związku z powyższą korektą prawidłowa treść raportu nr 5/2018 brzmi:

 

„Temat: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. informuje, że otrzymał dzisiaj od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) - spółki zależnej, informację o złożeniu przez nią w dniu 27 lutego 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM i wniosku o ogłoszenie upadłości KB DOM.

 

Złożenie ww. wniosków jest następstwem:

 • Dokonania przez nowy Zarząd KB DOM, powołany w dniu 1 lutego 2018 r., rewizji budżetów kontraktów na generalne wykonawstwo robót budowlanych. KB DOM szacuje, że może dojść do obniżenia wyniku na realizowanych kontraktach o ok. 13.800 tys. PLN;
 • Otrzymania w dniu 27 lutego 2018 r. od ING Banku Śląskiego S.A. informacji o obniżeniu o 1.474 tys. PLN dostępnej kwoty limitu kredytowego wynikającej z umowy wieloproduktowej nr 891/2016/00000796/00 z  dnia 22 lipca 2016 r. wraz z późniejszymi aneksami, z powodu zaistnienia przypadku naruszenia warunków ww. umowy, o czym KB DOM został poinformowany odrębnym pismem.

 

 

Ze względu na zaistnienie przesłanek z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego (utrata zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych), Zarząd KB DOM był zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jednak celem nadrzędnym Zarządu jest przeprowadzenie skutecznego postepowania restrukturyzacyjnego i w związku z tym równocześnie złożono wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.”

  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-02-28 Jarosław Stecki Prezes Zarządu

 

 


 

Raport bieżący nr: 5/2018

Data sporządzenia: 2018-02-27

g. 20:01

Temat: Złożenie wniosku o otwarcie postepowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. informuje, że otrzymał dzisiaj od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) - spółki zależnej, informację o złożeniu przez nią w dniu 27 lutego 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM i wniosku o ogłoszenie upadłości KB DOM.

 

Złożenie ww. wniosków jest następstwem:

 • Dokonania przez nowy Zarząd KB DOM, powołany w dniu 1 lutego 2018 r., rewizji budżetów kontraktów na generalne wykonawstwo robót budowlanych. KB DOM szacuje, że może dojść do obniżenia wyniku na realizowanych kontraktach o ok. 13.800 tys. PLN;
 • Otrzymania w dniu 27 lutego 2018 r. od ING Banku Śląskiego S.A. informacji o obniżeniu o 1.474 tys. PLN dostępnej kwoty limitu kredytowego wynikającej z umowy wieloproduktowej nr 891/2016/00000796/00 z  dnia 22 lipca 2016 r. wraz z późniejszymi aneksami, z powodu zaistnienia przypadku naruszenia warunków ww. umowy, o czym KB DOM został poinformowany odrębnym pismem.

 

Ze względu na zaistnienie przesłanek z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego (utrata zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych), Zarząd KB DOM był zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jednak celem nadrzędnym Zarządu jest przeprowadzenie skutecznego postepowania restrukturyzacyjnego i w związku z tym równocześnie złożono wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-02-27 Jarosław Stecki Prezes Zarządu

 

 


 

Raport bieżący nr: 4/2018

Data sporządzenia: 2018-02-16

g. 14:47

Temat: Wystąpienie przez spółkę zależną od Emitenta do SGB-Bank S.A. w sprawie wykreślenia hipotek

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. informuje, że otrzymał dzisiaj od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) - spółki zależnej, informację o skierowaniu w dniu 16 lutego 2018 r. przez KB DOM do SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu pisma w sprawie wykreślenia hipotek w łącznej kwocie 13,7 mln PLN obciążających nieruchomość objętą księgą wieczystą nr GD2W/00032381/1.

 

Hipoteki zostały ustanowione w 2012 r. na rzecz SGB-Bank S.A. w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wobec: (i) Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji Republika Cypru oraz (ii) „Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie, wynikających z dwóch umów z 20 grudnia 2011 r. Przedmiotowe umowy określały warunki odkupu od banku przez ww. podmioty akcji TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu. Zgodnie z treścią ww. umów, uprawnienia stron do realizacji praw związanych z odkupem akcji wygasły z upływem 5 lat od dnia zawarcia umów tj. 20 grudnia 2016 r. Tym samym w ocenie KB DOM odpadła causa ustanowienia opisanych powyżej hipotek.

  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-02-16 Jarosław Stecki Prezes Zarządu

 

 


 

Raport bieżący nr: 3/2018

Data sporządzenia: 2018-02-16

g. 14:43

Temat: Odstąpienie od umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. informuje, że otrzymał dzisiaj od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) - spółki zależnej, informację o złożeniu w dniu 16 lutego 2018 r. przez KB DOM (nadanie przesyłki) oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2017 r. z Europlan Pruszków Sp. z o.o. w Warszawie (dalej: Europlan), o zaprojektowanie i wykonawstwo robót budowlanych (dalej: Umowa). O zawarciu Umowy informowano raportem bieżącym nr 27/2017 z 26 czerwca 2017 r.

 

Odstąpienie od Umowy nastąpiło na skutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Europlanu polegających na opóźnieniach w płatności na rzecz KB DOM.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-02-16 Jarosław Stecki Prezes Zarządu

 

 


 

 

Raport bieżący nr: 2/2018

Data sporządzenia: 2018-02-01

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Godz. 20:00

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom SA ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Jerzy Kamiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.  

 

Ponadto Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 01.02.2018r. powołała do Zarządu Spółki Pana Jarosława Steckiego na okres 3 lat, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 01.02.2018r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Stecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jarosław Stecki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorys Pana Jarosława Steckiego został przedstawiony w załączniku.

 

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-02-01 - Jarosław Stecki Prezes Zarządu

 

 


  

Raport bieżący nr: 1/2018

Data sporządzenia: 2018-01-30

Temat: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Godz. 17:30

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie (Spółka) zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Zarząd Spółki informuje, że:

 • zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie przekaże do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego roku za IV kwartał 2017 roku i za II kwartał 2018,
 • zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Wobec powyższego w 2018 roku Spółka przekaże raporty okresowe do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 • jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 24 kwietnia 2018 roku,
 • skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 24 kwietnia 2018 roku,
 • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku, zawierający kwartalną informacje finansową za I kwartał 2018 roku - 25 maja 2018 roku,
 • skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 25 września 2018 roku,
 • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku, zawierający kwartalną informację finansową za III kwartał 2018 roku - 27 listopada 2018 roku.
 •  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-01-30 Jerzy Kamiński - Prezes Zarządu