Raporty Bieżące 2019

Raport bieżący nr 31/2019

 Data sporządzenia: 2019-12-17

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Otrzymanie Postanowienia z Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu zależnego od Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

 Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż Postanowieniem z dnia 29 listopada 2019r., Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy na mocy art. 13 ust. 1 prawa upadłościowego, oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki KBD Prefabrykacja sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie, będącej podmiotem zależnym od Emitenta.

KBD Prefabrykacja sp. z o.o. wniosek o ogłoszenie upadłości złożyła dnia 22 lipca 2019r.

 

 


 

 

 

Raport bieżący nr 30/2019

 Data sporządzenia: 2019-09-05

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Rejestracja przez Sąd połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż na mocy Postanowienia z dnia 12 sierpnia 2019 roku, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru połączenia spółki KB DOM SA _Spółka Przejmująca_ ze spółkami zależnymi KBD Kruszywa sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie oraz KBD Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie _Spółki Przejmowane_.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w sposób określony w art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych.

Emitent uznał, iż przekazanie niniejszego raportu jest istotne z uwagi na zmianę struktury Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 29/2019

 Data sporządzenia: 2019-07-23

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 23 lipca 2019r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:


Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki _"NWZ"_ w dniu 23 lipca 2019 roku.

1/ POLNORD S.A., liczba akcji 3.439.189, liczba głosów 3.439.189, co stanowiło 97,60% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 34,65% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

 

 


 

 

Raport bieżący nr 28/2019

 Data sporządzenia: 2019-07-23

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23 lipca 2019r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"NWZ"_ w dniu 23 lipca 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a informacja o zgłoszonych do protokołu NWZ sprzeciwach zamieszczona została pod uchwałami, względem których ten sprzeciw zgłoszono.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.


Załączniki:

Uchwały podjęte_NWZ_23_07_2019

 


 

 

 

Raport bieżący nr 27/2019

 Data sporządzenia: 2019-07-16

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Otrzymanie Postanowienia z Sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż Postanowieniem z dnia 9 lipca 2019r., Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie o ogłoszenie upadłości Spółki, w związku ze złożonym przez Emitenta dnia 26 czerwca br. _data nadania przesyłki pocztowej_wnioskiem o cofnięcie upadłości.

O złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 18 maja 2018r.

O cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 26 czerwca 2019r

 

 


 

 

Raport bieżący nr 26/2019

 Data sporządzenia: 2019-07-12

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż w związku z zapytaniami akcjonariuszy dotyczącymi Spółki, zgłoszonymi w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informacje udzielone akcjonariuszom na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

 

Podstawa prawna:

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Załączniki:

Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_26_2019.pdf

 

 


 

 

 

Raport bieżący nr 25/2019

 Data sporządzenia: 2019-06-26

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 26 czerwca 2019r. _data nadania przesyłki pocztowej_, wycofał, złożony w dniu 18 maja 2018r. _data nadania przesyłki pocztowej_ do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta.

W uzasadnieniu złożonego wniosku wskazano, iż Zarząd podjął rozmowy z wierzycielami mając na celu rozwiązanie problemu zadłużenia Spółki poprzez zaspokojenie jej wierzycieli w jak najwyższym stopniu bez konieczności ogłaszania jej upadłości.

O złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 18 maja 2018r.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 24/2019

 Data sporządzenia: 2019-06-25

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2019r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku:

1/ POLNORD S.A., liczba akcji 3.439.189, liczba głosów 3.439.189, co stanowiło 82,86% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 34,65% głosów w ogólnej liczbie głosów.

2/ NEPTUN FIZAN, liczba akcji 528.361, liczba głosów 528.361, co stanowiło 12,73% głosów na tym
Zgromadzeniu oraz 5,32% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

 


 

 

 

Raport bieżący nr 23/2019

 Data sporządzenia: 2019-06-25

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2019r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_ w dniu 25 czerwca 2019 roku oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie na tym Zgromadzeniu, a nie została podjęta _uchwała nr 9/2019_.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a informacja o zgłoszonych do protokołu ZWZ sprzeciwach zamieszczona została pod uchwałami, względem których ten sprzeciw zgłoszono.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Załączniki:

Uchwały_podjęte_ZWZ_25_06_2019

 


 

 

 

Raport bieżący nr 22/2019

 Data sporządzenia: 2019-06-24

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 lipca 2019r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 lipca 2019 roku.

Podstawa prawna
Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Załączniki:

Projekty_uchwal_NWZ_201907

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika

Formularz_glosowania_korespondencyjnego

 

 


 

 

Raport bieżący nr 21/2019

 Data sporządzenia: 2019-06-19

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 lipca 2019r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"__, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 _1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ i § 13 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _"NWZ"_, na dzień 23 lipca 2019 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki.
8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 _2_ KSH

Podstawa prawna
Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Załączniki:

 KB_DOM_Ogłoszene_o_zwołaniu_NWZ_072019

 


 

 

 

Raport bieżący nr 20/2019

 Data sporządzenia: 2019-06-19

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Uzupełnienie do raportu dotyczącego projektów uchwał na WZ Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do RB nr 19/2019 z dnia 17 maja 2019r. w przedmiocie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019r., Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Emitent przekazuje, zgodnie z treścią projektu uchwały w sprawie połączenia Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka Przejmująca"_ ze spółkami KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie _"Spółki Przejmowane"_, ponownie załącznik nr 4a_ i b_ do Planu połączenia uzupełniony o dane finansowe spółek.


Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Załączniki:

SRNzD_2018

zal_nr__4a_i_4b_stan_ksiegowy

 


 

 

 

Raport bieżący nr 19/2019

 Data sporządzenia: 2019-05-17

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna
Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Załączniki:

Projekty_uchwał ZWZ_201906

Plan_Połączenia

Załącznik_nr_1_do_Planu_Połączenia_z_dnia_17_maja_2019_r.

Załącznik_nr_3a_do_Planu_Połączenia_z_dnia_17_maja_2019_r.

Załącznik_nr_4a_do_Planu_Połączenia_z_dnia_17_maja_2019_r.

Formularz_głosowania_korespondencyjnego

Formularz_głosowania_przez_pełnomocnika

Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji

 

 


 

 

Raport bieżący nr 18/2019

 Data sporządzenia: 2019-05-17

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2019r

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 _1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie _"ZWZ"_, na dzień 25 czerwca 2019 roku na godz.12:00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84 110 Krokowa z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2018.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2018.
12.Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13.Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
14.Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka Przejmująca"_ ze spółkami KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie _"Spółki Przejmowane"_.
17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 _2_ KSH

Podstawa prawna
Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.


Załączniki:

KB_DOM_Ogłoszene_o_zwołaniu_ZWZ_062019

 


 

 

Raport bieżący nr 17/2019

 Data sporządzenia: 2019-05-09

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Wznowienie notowań akcji Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, iż zgodnie z Uchwałą nr 397/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 9 maja 2019r., od dnia 10 maja 2019 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami Spółki oznaczonymi kodem "PLTRAST00020".

 

 


 

 

Raport bieżący nr 16/2019

 Data sporządzenia: 2019-05-09

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Uzupełnienie do raportu rocznego za 2018 rok

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ w uzupełnieniu do raportów rocznych za 2018r., jednostkowego oraz skonsolidowanego, opublikowanych przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2019r., w załączeniu przekazuje ocenę sprawozdania z działalności Emitenta i Grupy kapitałowej Korporacja Budowlana Dom oraz sprawozdań finansowych, jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2018 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, której to oceny Rada Nadzorcza dokonała po zapoznaniu się ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy kapitałowej za rok 2018 wydanych dnia 8 maja 2019r.

Załączniki:

RN_ocena_RR_SRR_20190509

 


 

 

Raport bieżący nr 15/2019

 Data sporządzenia: 2019-05-08

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Uzupełnienie do raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ w uzupełnieniu do raportów rocznych za 2018r., jednostkowego oraz skonsolidowanego, opublikowanych przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2019r., przekazuje wydane dnia 8 maja 2019r. przez audytora, spółkę PROFIT-TAX AUDIT sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy kapitałowej za rok 2018.

Załączniki:

KBDom_S.A.Sprawozdanie_BR_z_badania_2018_jednostkowe

GK_KBDom_sprawozdanie_BR_2018__skonsolidowane

 


 

 

 

Raport bieżący nr 14/2019

 Data sporządzenia: 2019-05-06

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zawieszenie notowań akcji Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 6 maja 2019 roku powziął informację dotyczącą podjęcia przez Zarząd GPW Uchwały nr 373/2019 w sprawie zawieszenia obrotu akcji Spółki oznaczonych kodem PLTRAST00020" od dnia 6 maja 2019 roku, na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Żądanie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta związane jest z nieprzekazaniem przez Emitenta sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok 2018 w związku z publikacją w dniu 30 kwietnia 2019r. raportów rocznych.

 


 

 

Raport bieżący nr 13/2019

 Data sporządzenia: 2019-04-29

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym, po konsultacji z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w wysokości 20,1 mln złotych.

W dotychczas publikowanych sprawozdaniach finansowych wartość aktywów w spółce zależnej od Emitenta, KB DOM sp. z o.o. _"KB DOM"_ wyliczona była w oparciu o wycenę przeprowadzoną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych na bazie danych ekonomicznych określonych w prognozie przygotowanej przez KB DOM i wynosiła 28 mln PLN.

Ponadto, w 2018 roku Zarząd Spółki zlecił zewnętrznemu podmiotowi przeprowadzenie wyceny wartości aktywów w KB DOM, przy uwzględnieniu metody księgowej _skorygowanych aktywów netto_. Wartość przedsiębiorstwa Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o., z uwzględnieniem założeń przyjętych w planie restrukturyzacyjnym, wyliczona metodą księgową _skorygowanych aktywów netto_ wyniosła 7,9 mln złotych.

W sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2018 roku, Zarząd postanowił ustalić wartość Spółki w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz wartość udziałów w sprawozdaniu jednostkowym przy zastosowaniu wyceny aktywów sporządzonej metodą księgową, przy czym znaczący wpływ miał na to przedłużający się w KB DOM proces związany z prowadzonym postępowaniem sanacyjnym.
W związku w powyższym, Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości firmy
w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz wartości udziałów w sprawozdaniu jednostkowym Emitenta do kwoty
7,9 mln złotych.

Zarząd podjął decyzję o przekazaniu informacji do publicznej wiadomości z uwagi na istotny wpływ odpisu na wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż trwają prace nad badaniem sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2018.

 


 

 

 

Raport bieżący nr 12/2019

 Data sporządzenia: 2019-03-22

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż na posiedzeniu w dniu 22 marca 2019 r. Rada Nadzorcza działając zgodnie z par. 19 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki powołała Pana Jana Zajączkowskiego do Zarządu powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki obecnej kadencji.

Z uwagi na powyższe Emitent poniżej przekazuje informacje w zakresie wskazanym w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Pan Jan Zajączkowski jest absolwentem wydziału medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie , ukończył również podyplomowe studia menedżerskie w Harvard-Jagiellonian School of Public Health w Krakowie na kierunku "Organizacja opieki medycznej", podyplomowe studia w zakresie zarządzania w szpitalu St. John Grande w Krakowie na kierunku "Zarządzanie w opiece zdrowotnej, zarządzanie zmianami, planowanie biznesowe w opiece zdrowotnej, organizacja placówek opieki zdrowotnej" oraz podyplomowe studia europejskie na PapieskimUniwersytecie w Krakowie na kierunku "Struktura i historia Unii Europejskiej, instytucji europejskich, integracji europejskiej".

Pan Jan Zajączkowski jest wysokiej klasy menedżerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w wiodących, wielomilionowych organizacjach. Ma doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami na dużą skalę, głównie projektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych oraz osiągnięcia w prowadzonych restrukturyzacjach zadłużenia i reorganizacjach w zakresie działalności deweloperskiej.

W latach 2016-2018 Pan Jan Zajączkowski pełnił funkcję dyrektora generalnego w Cesar RT Ltd. gdzie odpowiedzialny był za projekty o wielkości ok. 80 mln EUR, realizowane we współpracy z Komisją Europejską w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego.

W latach 2005-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i dyrektora generalnegow Ekopark S.A. _firma deweloperska z sektora mieszkalno-biurowego_.

W latach 2004-2005 Wiceprezes Zarządu w Kraków Airport, odpowiedzialny m.in. za organizację nowego przedsiębiorstwa, kontakty z liniami lotniczymi, firmami obsługującymi, instytucjami finansowymi, lotnictwem wojskowym i cywilnym.

W latach 1997 -2000 –Prezes w spółce Polskie szpitale prywatne S.A. zaangażowany w projekty
w sektorze opieki zdrowotnej, w tym projekty zdrowia publicznego we współpracy z Philips Medical Systems.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniemPan Jan Zajączkowski:

- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 5 RozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 11/2019

 Data sporządzenia: 2019-03-15

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Rezygnacja osoby zarządzającej

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 15.03.2019r wpłynęła do Członków Rady Nadzorczej Emitenta rezygnacja Pana Grzegorza Dobrowolskiego z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 15.03.2019r.

Pan Grzegorz Dobrowolski złożył również z dniem 15.03.2019r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółkach z Grupy kapitałowej Emitenta tj. w KBD Budownictwo sp. z o.o. oraz KBD Kruszywa sp. z o.o.

Pan Grzegorz Dobrowolski nie podał przyczyn złożonej rezygnacji.

Z uwagi, iż Emitent nie ma obecnie Zarządu, niniejszy raport bieżący podpisany został przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Emitenta.Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_..

 

 

 


 

 

Raport bieżący nr 10/2019

 Data sporządzenia: 2019-03-12

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o wystawionych notach obciążeniowych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej od Emitenta, Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. w restrukturyzacji _"KB DOM"_, informację o wystawionej na KB DOM przez spółkę z Grupy Kapitałowej Polnord, nocie obciążeniowej na kwotę 511.000,00 zł.

Emitent wyjaśnia, iż przedmiotowa nota obciążeniowa, która wpłynęła do KB DOM w dniu 8 marca 2019r. została uznana, podobnie jak wcześniejsze noty obciążeniowe wystawione przez spółki z Grupy kapitałowej Polnord, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 4 marca br., przez KB DOM jako niezasadna.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż w przypadku stwierdzenia zasadności przedmiotowych not, istnieje duże prawdopodobieństwo niepowodzenia postępowania sanacyjnego, które aktualnie prowadzone jest w KB DOM, Emitent uznał za wskazane przekazanie tej informacji do publicznej wiadomości.

O prowadzonym postępowaniu sanacyjnym względem KB DOM Emitent informował w raporcie bieżącym nr 64/2018 z dnia 3 grudnia 2018r.

 

 

 


 

 

 

Raport bieżący nr 9/2019

 Data sporządzenia: 2019-03-04

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o wystawionych notach obciążeniowych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej od Emitenta, Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. w restrukturyzacji _"KB DOM"_, informację o wystawionych na KB DOM przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord notach obciążeniowych na łączną kwotę 10.145.930 zł.

Emitent wyjaśnia, iż przedmiotowe noty obciążeniowe, które wpłynęły do KB DOM w dniach 20 lutego-1 marca 2019r. zostały uznane przez KB DOM jako niezasadne.

Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku stwierdzenia ich zasadności istnieje duże prawdopodobieństwo niepowodzenia postępowania sanacyjnego, które aktualnie prowadzone jest w KB DOM, Emitent uznał za wskazane przekazanie tej informacji do publicznej wiadomości.

O prowadzonym postępowaniu sanacyjnym względem KB DOM Emitent informował w raporcie bieżącym nr 64/2018 z dnia 3 grudnia 2018r.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 8/2019

 Data sporządzenia: 2019-02-28

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Otrzymanie wezwania do zapłaty

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu 28 lutego 2019 r. otrzymał od spółki zależnej Cogilco Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie _spółka z Grupy kapitałowej Emitenta, pośrednio zależna przez podmiot zależny od Emitenta tj. spółkę Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o._ wezwanie do zapłaty łącznej kwoty 2.617.582,95 PLN wynikającej z zawartych w dniach 4 marca 2015r. oraz 22 grudnia 2014r. pomiędzy stronami umów pożyczek.

Zgodnie z otrzymanym wezwaniem Emitent został zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od ich doręczenia.

 

 


 

 

 

Raport bieżący nr 7/2019

 Data sporządzenia: 2019-02-28

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 28 lutego 2019 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki _"NWZ"_ wznowionym po przerwie, w dniu 28 lutego 2019 roku.

1/ POLNORD S.A., liczba akcji 3.439.189, liczba głosów 3.439.189, co stanowiło 86% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 34,65% głosów w ogólnej liczbie głosów.

2/ NEPTUN FIZAN, liczba akcji 528.361, liczba głosów 528.361, co stanowiło 13,21% głosów na tym
Zgromadzeniu oraz 5,32% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 


 

 

Raport bieżący nr 6/2019

 Data sporządzenia: 2019-02-28

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Powołanie osoby nadzorującej

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu 28 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Kusy.

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki poniżej przekazuje informacje w zakresie wskazanym w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Pan Rafał Kusy – jest Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie _tytuł doktora uzyskał w roku 2001 z zakresu inżynierii finansowej_ oraz MBA _Master of Business Administration_ na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Pan Rafał Kusy jest Adiunktem na Wydziale Bankowości i Finansów w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, był uczestnikiem programu ECESP _East Central European Scholarship Program_ na Uniwersytecie w Wisconsin – La Crosse _USA_ zarządzanym przez Georgetown University w Washington_.
W latach 1995-96 był pracownikiem Centralnego Biura Maklerskiego Banku Pekao SA, a następnie do roku 1999 zajmował się tworzeniem pierwszych giełdowych instrumentów pochodnych na Warszawskiej Giełdzie
Towarowej SA.
Pan Rafał Kusy karierę zawodową w bankowości rozpoczął w Citibank Poland SA _później Citibank – Bank Handlowy_ w działach analizy i oceny ryzyka kredytowego, restrukturyzacji i windykacji _lata 1999-2002_.
W latach 2002-2004 Pan Rafał Kusy zatrudniony był w Banku BPH w dziale restrukturyzacji klientów korporacyjnych.
W kolejnych latach Pan Rafał Kusy był m.in. kierownikiem działu kontroli Finansowej w Przedsiębiorstwie Porty lotnicze, gdzie współtworzył strategię rozwoju tego podmiotu dla Ministerstwa Transportu zaś jako członek Zarządu FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. zdobywał dla tego podmiotu zewnętrzne finansowanie od Agencji Rozwoju Przemysłu.
Pan Rafał Kusy pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin Goleniów oraz Relaz Sp. o.o. Obecnie Pan Rafał Kusy świadczy usługi doradztwa finansowego _biznes plany, wyceny,
programy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych_ dla wybranych spółek konsultingowych, jak również prowadzi wykłady w ramach zewnętrznych i wewnętrznych szkoleń z zakresu finansów, controllingu i zarządzania ryzykiem. Jest też członkiem Zarządu dwóch spółek z sektora nowoczesnych technologii.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Kusy:
- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 


 

 

Raport bieżący nr 5/2019

 Data sporządzenia: 2019-02-28

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie w obradach w dniu 28 lutego 2019r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"NWZ"_ po wznowieniu obrad, w dniu 28 lutego 2019 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do przedmiotowej uchwały zgłoszono sprzeciw.
Ponadto nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 lutego 2019 r.

Załączniki:

Uchwaly_podjete_NWZ_28_02_2019

 


 

 

Raport bieżący nr 4/2019

 Data sporządzenia: 2019-01-31

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu
31 stycznia 2019 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki _"NWZ"_ w dniu 31 stycznia 2019 roku, przy czym Spółka informuje, iż poniższa lista odzwierciedla udział akcjonariuszy w NWZ do przerwy zarządzonej podczas obrad NWZ, o której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

1/ POLNORD S.A., liczba akcji 3.439.189, liczba głosów 3.439.189, co stanowiło 86% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 34,65% głosów w ogólnej liczbie głosów.

2/ NEPTUN FIZAN, liczba akcji 528.361, liczba głosów 528.361, co stanowiło 13,21% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 5,32% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 3/2019

 Data sporządzenia: 2019-01-31

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Budowlana DOM SA oraz treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2019r. do czasu zarządzenia przerwy w obradach

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 31 stycznia 2019 roku _"NWZ"_, postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 28 lutego 2019 r. do godziny 12:00. Wznowione obrady NWZ odbywać się będą w siedzibie Spółki, w Kartoszynie, ul. Budowlana 3.

Jednocześnie w załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach.

Emitent informuje również, iż do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, nie miało miejsca odstąpienie przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 

Załączniki:

Uchwaly_podjete_NWZ_31_01_2019

 


 

Raport bieżący nr 2/2019

 Data sporządzenia: 2019-01-30

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje do publicznej wiadomości terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2019:

Raporty roczne:
- Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 30 kwietnia 2019 roku;
- Jednostkowy raport roczny za 2018 rok - 30 kwietnia 2019 roku;
Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- za I kwartał 2019 - 30 maja 2019 roku;
- za III kwartał 2019 - 29 listopada 2019 roku;
Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje
finansowe - 30 września 2019 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna - § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 


 

 

Raport bieżący nr 1/2019

 Data sporządzenia: 2019-01-28

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Informacja o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 22 stycznia 2019r., na mocy którego postanowiono o zabezpieczeniu majątku Emitenta _dłużnika_ poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pani Grażyny Ossowskiej-Mazurek posiadającej licencję nr 294 .
Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego jest konsekwencją złożonego przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości. O złożonym wniosku Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 18 maja 2018r.