Raporty Bieżące 2020

 

Raport bieżący nr 6/2020

 Data sporządzenia: 2020-06-10

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 lipca 2020r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 lipca 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż załączniki do projektów uchwał objętych porządkiem obrad, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostaną przekazane w terminie późniejszym jako uzupełnienie do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 

Załączniki:

Projekty uchwał ZWZ 07_07_2020

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania korespondencyjnego

Formularz głosowania przez pełnomocnika

 


 

 

Raport bieżący nr 5/2020

 Data sporządzenia: 2020-06-10

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 lipca 2020r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 _1_ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie _"ZWZ"_, na dzień 7 lipca 2020 roku na godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, _84 -110_ Krokowa z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2019.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2019.
12.Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13.Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
14.Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członów Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18.Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
20.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 _2_ KSH

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 
   

Załączniki:

Ogłoszene o zwolaniu ZWZ 07 07 2020

 

 


 

 

Raport bieżący nr 4/2020

 Data sporządzenia: 2020-05-27

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Karola Banaś o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 27 maja 2020r.
Pan Karol Banaś nie podał przyczyn rezygnacji.

Z uwagi na powyższe Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_..

 

 

 


 

 

Raport bieżący nr 3/2020

 Data sporządzenia: 2020-05-15

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Kolejna zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana DOM S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje o zmianie daty publikacji raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2019.

Raporty te zostaną opublikowane w dniu 19 maja 2020 roku.

Raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r. Zarząd poinformował, iż oba raporty okresowe za 2019 rok zostaną opublikowane dnia 29 maja 2020r.

Jednocześnie emitent informuje, iż pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie ulegają zmianie w stosunku do terminów określonych przez emitenta w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku.

 

 Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 


 

 

Raport bieżący nr 2/2020

 Data sporządzenia: 2020-04-28

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana DOM S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje o zmianie daty publikacji raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2019.
Raporty te zostaną opublikowane w dniu 29 maja 2020 roku.

Pierwotna data publikacji ww. raportów, wskazana w harmonogramie przekazywania raportów okresowych tj. w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, to 30 kwietnia 2020 roku.

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminu publikacji obu raportów okresowych działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wydanego na podstawie art.15zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Decyzja Zarządu Spółki o zmianie terminu publikacji powyższych raportów okresowych jest związana ze zmianami w organizacji współpracy z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe, wynikającymi ze stanu epidemii związanego z koronawirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie emitent informuje, iż pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie ulegają zmianie w stosunku do terminów określonych przez emitenta w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku.Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 


 

 

Raport bieżący nr 1/2020

 Data sporządzenia: 2020-01-28

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje do publicznej wiadomości terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2020:

Raporty roczne:
- Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 30 kwietnia 2020 roku;
- Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- za I kwartał 2020 – 29 maja 2020 roku;
- za III kwartał 2020 – 27 listopada 2020 roku;

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje
finansowe – 30 września 2020 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna - § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.