Raporty Bieżące 2021

 

Raport bieżący nr 5/2021

 Data sporządzenia: 2021-03-15

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Otrzymanie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 18 maja 2021r., na mocy którego postanowiono o zabezpieczeniu majątku Emitenta _dłużnika_ poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pani Grażyny Ossowskiej-Mazurek posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 294.

Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego jest konsekwencją złożonego przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości. O złożonym wniosku Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 4/2021

 Data sporządzenia: 2021-03-15

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Powzięcie informacji o zmianie Postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż spółka zależna od Emitenta, Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. w restrukturyzacji _"KB DOM"_, powzięła informację o wydanym dnia 22 stycznia 2021r., przez Sędziego komisarza działającego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, postanowieniu, na mocy którego zmieniono postanowienie tego Sądu z dnia 29 lipca 2020r. w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli, w ten sposób, że oddalono wniosek wierzycieli o ustanowienie Rady Wierzycieli jako złożony przez podmioty nieuprawnione do jego złożenia.

Podstawą decyzji Sądu o oddaleniu Postanowienia z dnia 29 lipca 2020r. jest art. 359 par. 1 Kpc. w zw. z art. 209 Prawa restrukturyzacyjnego, przy czym przesłanką do jego zastosowania był komunikat _raport okresowy za pierwsze półrocze 2020r._ spółki Polnord SA opublikowany dnia 30 września 2020r., w którym to raporcie Polnord SA odniósł się do zastrzeżenia zawartego w raporcie biegłego rewidenta dotyczącego braku konsolidacji metodą pełną Grupy kapitałowej Korporacja Budowlana Dom SA. Po dokonanej analizie Polnord SA podjął decyzję o zmianie swojej wcześniejszej oceny i uznał, że faktyczne relacje pomiędzy spółką Polnord SA, a Grupą kapitałową Korporacja Budowlana Dom SA uzasadniają wniosek o sprawowaniu kontroli przez Polnord SA nad Grupą kapitałową Korporacja Budowlana Dom SA.

O prowadzonym postępowaniu sanacyjnym względem KB DOM Emitent informował w raporcie bieżącym nr 64/2018 z dnia 3 grudnia 2018r.
O ustanowieniu Rady Wierzycieli Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 3/2021

 Data sporządzenia: 2021-01-28

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _" Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości.

Powodem złożenia wniosku jest brak porozumienia z wierzycielami, mimo negocjacji prowadzonych przez Zarząd Emitenta, odnośnie możliwości spłaty zobowiązań zgodnie z oczekiwaniami wierzycieli.

Ponadto wniosek został złożony z uwagi na zaistnienie przesłanek wynikających z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego tj. utratę zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych przez Emitenta.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 2/2021

 Data sporządzenia: 2021-01-27

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został Aneks do Umowy pożyczki z dnia 19 września 2019r. _dalej: "Umowa"_ zawartej pomiędzy Emitentem, występującym jako Pożyczkobiorca, a Polnord SA z siedzibą w Warszawie, występująca jako Pożyczkodawca _dalej" "Strony"_.

Aneks do Umowy zawarty został w związku z pismem Pożyczkobiorcy skierowanym do Pożyczkodawcy o udzielenie mu w oparciu o zawartą Umowę dodatkowej kwoty pożyczki, którą Emitent przeznaczy na pokrycie niezbędnych, bieżących kosztów jego funkcjonowania w roku 2021.

W ramach Aneksu do Umowy Pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 65 000,00 zł _słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych_, przy czym dodatkowa kwota Pożyczki ma być wypłacona przez Pożyczkodawcę w oparciu o dyspozycje składane przez Pożyczkobiorcę zgodnie z jego potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

Strony ustaliły, iż Pożyczkobiorca spłaci dodatkową kwotę Pożyczki udzieloną na podstawie Aneksu do Umowy ze środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym podmiotu zależnego od Emitenta, spółce Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. w restrukturyzacji _dalej: "KB DOM"_ po zakończeniu procesu jej restrukturyzacji.

W celu zabezpieczenia zwrotu dodatkowej kwoty Pożyczki wraz z odsetkami, wynikającej z Aneksu do Umowy, Pożyczkobiorca zawrze z Pożyczkodawcą _jako zastawnikiem_ Umowę Zastawu rejestrowego i Umowę Zastawu zwykłego _która wygaśnie z chwilą wpisu przez Sąd zastawu do rejestru zastawów_ na 822 udziałach w kapitale zakładowym KB DOM.

Strony ustaliły, że Pożyczkobiorca zawrze z Pożyczkodawcą Umowę Zastawu, o której mowa powyżej, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód tj:

1. zgody Rady Nadzorczej KB DOM na zawarcie Umowy Zastawu _wymaganej zgodnie z przepisem § 8 ust. 2 Umowy Spółki_,

2. zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta na obciążenie jego aktywów w postaci zastawianych udziałów na zabezpieczenie spłaty dodatkowej kwoty Pożyczki wraz z należnymi odsetkami _wymaganej zgodnie z przepisem § 12 pkt.10 Statutu Pożyczkobiorcy_, przy czym zgoda ta powinna zostać udzielona nie później niż przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zatwierdzające sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2020, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zawarcia Umowy Zastawu w ciągu 7 _siedmiu_ dni roboczych, licząc od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie zgody, o której mowa powyżej.

 

 


 

 

Raport bieżący nr 1/2021

 Data sporządzenia: 2021-01-27

 Skrócona nazwa emitenta:      

 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA 

Temat: Terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie _"Spółka", "Emitent"_, przekazuje do publicznej wiadomości terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2021:

Raporty roczne:

- Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 29 kwietnia 2021 roku;

- Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 29 kwietnia 2021 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

- za I kwartał 2021 – 31 maja 2021 roku;

- za III kwartał 2021 – 29 listopada 2021 roku;

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku zawierający skrócone jednostkowe
informacje finansowe – 30 września 2021 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.Szczegółowa podstawa prawna - § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.