Skrzynki na listy na klatkach schodowych / Oś. Brama Sopocka Etap II w Gdyni

Kartoszyno, 02.02.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT / ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  • Zadanie Inwestycyjne:  Osiedle Mieszkaniowe Brama Sopocka Etap II
  • Przedmiot dostawy: Skrzynki na listy na klatkach schodowych.

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Marta Nowak

E-mail, telefon: nowakm@kbdom.pl, tel. 723-184-199

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na realizację opisanych wyżej dostaw materiałów.

Oferta musi zawierać wszlekie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej ostaw materiałów zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 08.02.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 14.02.2017

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa

Osoba do kontaktu: MartaNowak

Forma złożonej oferty: kosztorys

Załącznik : Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: