Specyfikacje Przedmiotu Zamówień / Budowa O.M. 'Okrzejówka' w Żyrardowie

Kartoszyno, 08.06.2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

 

W związku z realizacją wymienionych niżej zadań inwestycyjnych, zapraszamy do udziału w Konkursie Ofert na realizację opisanych wyżej usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych niżej usług (robót budowlanych) zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Specyfikacje zamówienia 

 

1. Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewątrznych dla budynków B2 i B3

2. Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych dla budynków B2 i B3

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: