Terminy raportów okresowych

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

 

I. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r., zawierający kwartalną informacje finansową za I kwartał 2018 r. - 25 maj 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r., zawierający kwartalną informację finansową za III kwartał 2018 r. - 27 listopad 2018 r.

 

II. Raport półroczny:

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 25 wrzesień 2018 r.

 

III. Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 24 kwiecień 2018 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 24 kwiecień 2018 r.

 

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie (Spółka) zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje, że:

  • zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie przekaże do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego roku za IV kwartał 2017 roku i za II kwartał 2018,
  • zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.