Wykonanie elewacji / Oś. Brama Sopocka w Gdyni

Kartoszyno, 14.03.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

 

  • Zadanie Inwestycyjne:  Osiedle Mieszkaniowe Brama Sopocka Etap II
  • Zakres prac: Wykonanie elewacji na ścianie zjazdu do hali garażowej, ścianie łącznika pomiędzy budynkami B1 i B2 oraz ścianach kotłowni

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Mariusz Bittel

E-mail, telefon: bittelm@kbdom.pl, tel. 723-184-860

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w konkursie ofert na realizację opisanych wyżej dostaw materiałów (urządzeń) oraz usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszlekie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej dostaw materiałów oraz usług zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 18.03.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 20.03.2017

Preferowany charakter oferty: obmiarowa

Osoba do kontaktu: Mariusz Bittel

Forma złożonej oferty: poczta elektroniczna w formie PDF

Załącznik : specyfikacja techniczna

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: