Wykonanie otworów w stropach wraz z wzmocnieniami / Oś. Brama Sopocka w Gdyni

Kartoszyno, 14.02.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT / ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  • Zadanie Inwestycyjne: Brama Sopocka Etap II - Gdynia ul. Podleśna
  • Przedmiot dostawy / Zakres prac: Wykonanie otworów w stropach wraz z wzmocnieniem

 

Dane Zamawiającego: Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Mariusz Bittel 

E-mail, telefon: bittelm@kbdom.pl, tel. 723-184-860

 

W związku z realizacją wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zapraszamy do udziału w Konkursie Ofert na realizację opisanych wyżej usług (robót budowlanych).

Oferta musi zawierać wszelkie elementy potrzebne do realizacji opisanych wyżej usług (robót budowlanych) zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia: 17.02.2017

Przewidywany termin realizacji prac: 22.02.2017r

Preferowany charakter oferty: ryczałtowa 

Osoba do kontaktu: Mariusz Bittel

Forma złożonej oferty: kosztorys

Załącznik: Specyfikacja przedmiotu zamowienia.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz wszelkie materiały uzupełniające i informacje udzielone w trakcie negocjacji mają charakter poufny. Oferent wraz ze złożeniem oferty potwierdza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane naruszeniem poufności tych informacji, włącznie z utraconym zyskiem.

 

Zapraszam do współpracy,

W imieniu Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o.,

 

Załączniki: