Wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koporporacja Budowlana Dom S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  120 110  140 218  28 297  32 045
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (45 707) (3 995) (10 768) (913)
Zysk (strata) brutto (101 349) (3 108) (23 877) (710)
Zysk (strata) netto (100 499) (6 540) (23 677) (1 495)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 687) (7 272) (2 518) (1 662)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  1 441 (245)  340 (56)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  9 338  5 197  2 200  1 188
Przepływy pieniężne netto, razem  92 (2 320)  22 (530)
Aktywa razem  49 283  147 328  11 816  33 302
Zobowiązania długoterminowe  8 945  7 096  2 145  1 604
Zobowiązania krótkoterminowe  86 707  52 527  20 789  11 873
Kapitał własny (14 913)  87 705 (3 576)  19 825
Kapitał zakładowy  39 707  158 830  9 520  35 902
Zysk na jedną akcję zwykłą (10,12) (0,66) (2,39) (0,15)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (1,50)  9,04 (0,36)  2,04
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  466  561  110  128
Zysk (strata) na działalności operacyjnej  272 (446)  64 (102)
Zysk (strata) brutto (71 634) (1 112) (16 876) (254)
Zysk (strata) netto (71 615) (2 865) (16 872) (655)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (857)  275 (202)  63
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43)  1 101 (10)  252
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  911 (1 365)  215 (312)
Przepływy pieniężne netto, razem  12  11  3 3
Aktywa razem  29 390  100 788  7 047  22 782
Zobowiązania długoterminowe        
Zobowiązania krótkoterminowe  13 527  13 310  3 243  3 009
Kapitał własny  15 863  87 478  3 803  19 774
Kapitał zakładowy  39 707  158 830  9 520  35 902
Zysk na jedną akcję zwykłą (7,21) (0,29) (1,70) (0,07)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą  1,60  8,81  0,38  1,99